Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วิพากษ์และนำเสนอวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยภายใต้เขตเลือกตั้งจังหวัด : วิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo Simulation
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองของธุรกิจภาพยนตร์ ในกรุงเทพมหานคร
กนกศักิ์ แก้วเทพ, มงคล ปิยะทัสสกร

 

บทบาทของขบวนการเสรีไทยต่อขบวนการเสรีลาว
พิมพ์รต พิพัฒนกุล

 

เมียงม่านในละกอน
โขมสี แสนจิตต์

 

ครัว : พื้นที่การผลิตวัฒนธรรมแห่งชีวิตประจำวัน
สมสุข หินวิมาน


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player