ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อเรื่อง
พบข้อมูล 108 ข้อมูล
โครงการ
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเรื่อง
Fulltext
บทความ
MPE
นายอณัฐสกร ดีลา
ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาเขตพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Download
MPE
ร.ต.ท.หญิง พริญญา ศรีเรือง
การออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี
Download
MPE
นางวาสนา เมธาวรากุล
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Download
MPE
นายสิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Download
MPE
นางสาวศิริพร ศรีอ่ำดี
การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
Download
MPE
นางสาวศศิธร เนื้อเย็น
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและน้ำท่วม: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Download
MPE
นางชุติมณฑน์ วงษ์คำหาร
ความสำเร็จในการนำนโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
Download
MPE
นางสาวขวัญธิดา ศศิสุวรรณ
บทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้กับการพัฒนาท้องถิ่น
Download
MPE
นายทศพล ถาวร
การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Download
MPE
นางสาวสุรินธร ชาญสมร
ความร่วมมือในแบบเครือข่ายกับโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Download
MPE
นายศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น บนฐานเครือข่ายความร่วมมือ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
Download
MPE
นางสาววัลทณา แสงไพศรรค์
การปกครองสงฆ์ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 : ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
Download
MPE
นางสาวชุตินันท์ ปราณีราษฎร์
การเมืองการกำหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระทำผิดฐานข่มขืนและฆ่า ศึกษากรณี กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่างๆที่มีในกระบวนการกำหนดนโยบาย
Download
MPE
นางสาวอกนิษฐ์ คงทอง
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
Download
MPE
นางอลิสา คุณาวงศ์
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพัฒนาศักยภาพขององค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
Download
MPE
นางปนัดดา จันทร์โชติญาณ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการ
Download
MPE
นางธนจิรา พวงผกา
ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Download
MPE
นางสาววราห์วรรัตน์ ทองเชื้อ
การเมือง กับ โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน กรณีศึกษา : จังหวัดลพบุรี
Download
MPE
ร.ต.อ.ยงยุธ อาจกมล
การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา
Download
MPE
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ความเหมาะสมของนโยบายด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Download
MPE
นายนารินทร์ ทองดี
การแสวงหาคนดีตามฐานคติพุทธศาสนาเถรวาท
Download
MPE
นางสาวณิชนันทน์ แก่นนิล
นโยบายและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
Download
MPE
นายณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา พื้นที่โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
Download
MPE
นางสาวธัญภัค คงทอง
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
Download
MPE
ร.ต.ท.หญิงเพาพะงา ถนอมไชย
การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
Download
MPE
พันโทสดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Download
MPE
นายจรินทร์ บุตรวงษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการกระจายอำนาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Download
MPE
นางสาวสุจิตรา ภูลายขาว
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Download
MPE
นางสาวปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมา
Download
MPE
นายบุญส่ง ลีละชาต
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Download
MPE
นายตรงเจตน์ บัวจันทร์
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทหาร กำลังพลสำรอง และนายจ้าง ที่มีต่อพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Download
MPE
น.ส.ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล
การเมืองในการกำหนดนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (วิทยานิพนธ์)
Download
ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
MPE
น.ส.หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ
การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 (วิทยานิพนธ์)
Download
ลงวารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2562
MPE
นายเชาวินทร์ กองผา
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
Download
MPE
นายอาดิซีน หนิเร่
ทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
Download
MPE
น.ส.ธัญวรัตม์ อินทรโชติ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต
Download
MPE
น.ส.ลลิดา พรหมสูงวงษ์
แนวทางที่เหมาะสมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Download
MPE
นายศรัณยู ภักดีวงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
Download
MPE
นายอัฐนันท์ ชลายนนาวิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
Download
MPE
นางสาวปิยธิดา นิติวรกุล
การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Download
MPE
นางสาวจุฑามาศ จันโท
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกรณีศึกษา กระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง
Download
MPE
นายบวรพัฒน์ ญาณวุฒิ
การปรับตัวของกิจการลูกเสือในฐานะกลไกของรัฐ
Download
MPE
 นายจักรธาร มาทวีโชติกุล
ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องบทบาทสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
Download
MPE
 นายพายัพ บ้านสระ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อรองรับระบบงบประมาณเชิงพื้นที่
Download
MPE
 นายนพปฎล ศรีวงษ์รัตน์
การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ในการเมืองไทย: ศึกษากรณีหมุดคณะราษฎร
Download
MPE
 นางสาวสมปอง บุณวีระกูล
การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดเล็ก
Download
MPE
 นางสาวธนัญกรณ์ โอวาทกิจ
เหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
Download
MPE
 นายณัฐ เลิศฤทธิ์
การประเมินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในภาวะประสบอุทกภัยและสภาวะวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร
Download
MPE
 นายอัครพล พูลผล
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Download
MPE
 นางสาวชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ
ข้อเสนอนโยบายในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี
Download
MPE
 นางสาวพิมพ์ชนา คำขำ
การเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ
Download
MPE
 นางสาวภัทราพร ตั๊นงาม
การใช้อำนาจรัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนผ่านการปฏิรูป: ศึกษากรณี ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... :
Download
EPA
น.ส.กัณณ์ฐิยา วงศ์วรวรรณ
การส่งเสริมความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาให้แก่ประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Download
EPA
น.ส.อาริสา ใบเงิน
แนวทางในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
Download
EPA
นายรังสี พจน์ธนมาศ
การนำนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Download
EPA
นางรัชดา เหมปฐวี
ความผาสุข และความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download
EPA
นายกฤษณะ ถวิลวงษ์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาโรงแรมธรรมะ (temple stay) ของวัดภูเก็ดและชุมชนรอบวัด
Download
EPA
ร้อยเอก อะโนทัย สุขประสงค์
รูปแบบการพัฒนากำลังพลระดับนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษในด้านงานก่อสร้าง
Download
EPA
นางสาวอารียา จารุภูมิ
การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของหน่วยงานราชการ : กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Download
EPA
นายสุริยะ ปรีเปรมจินดา
การประเมินผลการฝึกอบรมสาขา ระบช่างไฟฟ้าในอาคาร ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
Download
EPA
นางสาวเจนจิรา ช่างเย็บ
ช่วงอายุกับความผูกพันองค์การของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Download
EPA
นายพุธวรรธน์ วริศธนาพจน์
การศึกษาปัญหาของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่มีผลต่อผู้บริโภค จากการใช้สินค้าและบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางสาวแสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
การศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
Download
EPA
ว่าที่ ร.ต.รพีภัทร์ สุขสมเกษม
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
Download
EPA
นายกิติพัฒน์ ดามาพงษ์
ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Download
EPA
นางสาวอนุตตรา สนิทเชื้อ
การศึกษาประเมินผลการดำเนินการของสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม
Download
EPA
นางสาวนภัสวรรณ สุภาวรรณ
ประสิทธิผลของการนำนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติกรณีศึกษาพื้นที่ปากคลองตลาด
Download
EPA
นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ“พร้อมเพย์- PromptPay”
Download
EPA
นางสาว ฐายิกา จันทร์เทพ
การศึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
Download
EPA
นางสาวณหทัย กูลณรงค์
ประสิทธิผลของการนำนโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาปฏิบัติ
Download
EPA
นายชัยวิชิต พลหลา
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download
EPA
นางสาวจีรนุช สีทา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ด้านการกระจายการถือครองที่ดิน
Download
EPA
ร.อ. อภินันทน์ ผลคำ
การพัฒนาการบริหารในการดำเนินโครงการก่อสร้างของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
Download
EPA
นายเล็ก ทันพิสิทธิ์
การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
Download
EPA
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์
การศึกษาความเสี่ยงโครงการบริการสังคม กรณีศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Download
EPA
นางสาวสมใจ ทองงาม
การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้จากผลการทดสอบ O-NET
Download
EPA
นางสาวญาสินี อัจฉริยะเกียรติ
การประเมินผลการนำมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา สถานีตรวจสอบน้ำหนักราชพฤกษ์
Download
EPA
นางสาวพรรณพิตรา เสริมศรี
การศึกษาความคิดเห็นลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาข้าราชการสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Download
EPA
นางสาวดวงนภา เพชรแท้
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
Download
EPA
นางสาวเรวดี แซ่ตัน
ผลการดำเนินรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ที่มีผลต่อการกำหนดวาระนโยบาย
Download
EPA
นายกฤตภาส น้อยวงศ์
การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชรภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
Download
EPA
นางสาวอุมาพร กมลคนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
Download
EPA
นายวิทยา ดวงจันทร์
การบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
Download
EPA
นางสาวนิรากร พันธ์หอม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษา บ้านเนินกระบก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Download
EPA
นางสาวกรวิภา งามวุฒิวงศ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป้นทีม ภายในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Download
EPA
นางสาวลลิตา จันทร์งาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล
Download
EPA
นางสาวสุชีรา สวนตะโก
แนวทางพัฒนาการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก กรณีศึกษา การสงเคราะห์ด้านอาชีพ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
Download
EPA
นายนิติ เฉลยรส
การเปลี่ยนระบบการกำหนดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง และองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของกรมศุลกากร
Download
EPA
นายอมรชัย บ้านเมือง
ความท้าทายในการนำพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ไปปฏิบัติ
Download
EPA
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษา เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
Download
EPA
นางสาวปาณิศา ใจโลกา
แนวทางการประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ของงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Download
EPA
นายกิตติ มีศิริ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นายธวัชชัย ผลสะอาด
สมรรถนะกำลังพลสำรองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการเกณฑ์ทหารและการรับราชการโดยสมัครใจ
Download
EPA
นางสาวกรรณิการ์ เกตทอง
สาเหตุและแนวโน้มการลาออก/โอนย้าย ของข้าราชการในหน่วยงานวิชาการ กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Download
EPA
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางวรรณมาศ สมัครกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางสาวเพ็ญพิมล หกสุวรรณ
ศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางสาวรจนา คณะเชิดชู
การศึกษาโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียว : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Download
EPA
นางสาวอภิสรา ผดุงเจริญ
บทบาทของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
Download
EPA
นางสาวสุพิชญา ไชยวังษา
การศึกษาสภาพปัญหาการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
Download
EPA
นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์
การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นายวศิน ปีติวัฒนาชัย
การศึกษามาตรการจูงใจให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้ารถ ( 8/60 ) เพื่อเพิ่มวินัยจราจรและการปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ( 11/60 ) เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
Download
EPA
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Download
EPA
นายวัชระ สท้อนดี
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางนาตยา ประสานสงฆ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Download
EPA
นางสาวธนธร ภูมี
การทบทวนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
Download
EPA
นางพูนทรัพย์ ราชวังเมือง
ปัจจัยความสำเร็จ และความล้มเหลวในการบริหารจัดการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศูนย์รับแจ้งทุกข์ 1555
Download
EPA
นายชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Download

 


© 2019  Faculty of Political Science, Thammasat University . All rights reserved.