เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
   งานบริการการศึกษา
น.ส. ธนัตถ์นันท์ แก้วบริสุทธิ์
รักษาการหัวหน้างาน
น.ส. จิรภา บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นาง เนตรชนก ดีทน นักวิชาการศึกษา
นาง รัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา
นาย รัชพล ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. สุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
นาง ศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ นักแนะแนวการศึกษา
นาง อุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา

 

   งานบริการวิชาการ
นาง สุนันทา จีนแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐการ ธีญะวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานนโยบายและแผน
นาย ชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
หัวหน้างาน
นาย ณัฐภูมิ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. วชิรญาณ์ อยู่เปรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริหารและธุรการ
นาง อารยา แสงทอง
รักษาการหัวหน้างาน
น.ส. กรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย กิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส. จุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย พรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย สายัณห์ เทพแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

   งานคลังและพัสดุ
นาง อัญชลี เขมการโกศล
หัวหน้างาน
น.ส. จุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง พรชนิตว์ ทองแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. รวิกานต์ ผอบเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง หทัยชนก พงษ์เถื่อน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

 

   ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
ดร. วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์
น.ส. จุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. จิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย เจษฎา ณ ระนอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
น.ส. นิรินธร มีทรัพย์นิคม นักวิจัย
น.ส. มิตตรี เลขะพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป่

 

   โครงการบริการสังคม
นาง อัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการโครงการ
น.ส. นิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. มยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง รัชนี น้อยเปีย เจ้าหน้าที่บัญชี
นาย สรัญญู วุฒินิธิกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย นิกร จูงใจ พนักงานสถานที่

 

   โครงการ BMIR
น.ส. ชาลิดา อรัญทิมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ภัณฑิลา ประสาทอาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย กัณตภณ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง ยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่

 

   โครงการ EPA
น.ส. ธนชล อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. บุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. พวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง สุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี

 

   โครงการ MIR
น.ส. กาญจนา ขำหุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. สุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   โครงการ MPE
นาง สุนันทา จีนแจ้ง
เลขานุการโครงการ
น.ส. ฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. นงพงา สุยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่

 

   พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา น้อยเปีย
พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา วินัยกุล พนักงานสถานที่
น.ส. จันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นาย โชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานสถานที่
นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานสถานที่
นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี พนักงานสถานที่
นาย รักรบ รักรุ่งเรือง พนักงานสถานที่
น.ส. สุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นาย สมชาติ ศรีคร้าม พนักงานสถานที่

 

   พนักงานขับรถ
นาย ธานินทร์ อุบลนุช
พนักงานขับรถ
นาย เสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถ

ผู้บริหาร (3)

Administration

 

suppasawad

 

Assist.Prof.Dr.Tavida Kamolvej

 • Dean

       

 

 

 

 

 

jirawan

 

Assist.Prof. Dr.Puli Fuwongcharoen

 • Associate Dean for Administration

 

 

wasan

 

Assist.Prof. M.L.Pinitbhand Paribatra

 • Associate Dean for Academic Affairs

 

virot

 

Assist.Prof.Dr.Sikarn lssarachaiyos

 • Associate Dean for Finance and Social Services

 

suppasawad

 

Assist.Prof.Dr. Prajak Kongkirati

 • Associate Dean for Research and Academic Service

 

wasan

 

Chalinee Sonphlay

 • Assistant Dean for Student Affairs

 

wasan

 

Dr.Sunida Aroonpipat

 • Assistant Dean for International Affairs
 
Heads of the Departments

 

suppasawad

 

Assist.Prof. Dr.Vannapar Tirasangka

 • Head of the Department of Politics and Government

       

 

suppasawad

 

Assist.Prof.Dr. M.L.Pinitbhand Paribatra

 • Head of the International Department

 

jirawan

 

Dr.Soparatana Jarusombat

 • Head of the Department of Public Administration

 

 

 

 

 
Directors

 

suppasawad

 

Assoc.Prof.Dr.Supin Kachacupt

 • Director of the Master of Political Science Executive Program in Public Affairs (EPA)

       

 

suppasawad

 

Assoc. Prof.Thanes Wongyannava

 • Director of the Master of Political Science Program in Politics and Government for Executive (MPE)

 

jittipat

 

Assist.Prof.Dr.Jittipat Poonkham

 • Director of International Studies Program

 

 

 

 

 

 

ประวัติคณะฯ

History

               Thammasat University is the fruit of the Siamese Revolution in 1932. The University was founded on June 27th, 1935. Its establishment constituted the birth of the political studies in Thailand. Thammasat University - which held its iconic name at that time as "The University of Moral and Political Sciences” - designated political science as a core subject for its undergraduates, while the Master of Arts and Doctor of Philosophy degrees had three clearly separated programmes: Political Science, Law, and Economics.

 

                   In the period following World War II, Thailand was embroiled in a series of political turmoil as well as the vicissitudes of the international politics that directly affected the University. Such challenges necessitated the adjustments of the existing curriculums. Therefore, in 1949, Thammasat enacted a set of regulations that pave the way for sweeping reform. Among other things, these regulations led to the creation of the Faculty of Political Science on June 14, 1949. In the process of curriculums and programmes planning, the dean and the faculty’s committees carefully and comparatively studied many academic programmes abroad, with generous assistances of the scholars and specialists from the Fulbright Foundation of Thailand.

 

sing1                          sing2

                    In 1955, the Faculty of Political Science formed a Master Degree Programme in Political and Administrative Science, with the academic support from the United States. The Faculty also taught its courses both in Thai and English. Later on, in 1959, the Diplomacy programme was founded, followed by the Public Administration programme and the Political Studies programme.

 

                        During the decade of 1967-1977, there were several structural adjustments aimmed at fostering better academic specialisation within the Faculty. Eventually, the Faculty of Political Science came to have three primary divisions: the Department of Politics and Government; the Department of Public Administration, and the Department of International Affairs. This rearrangement of the Faculty persists until today. However, the Faculty of Political Science constantly strives to reinvent and adapt relentlessly in order to be able to cope with the transition of the global contexts as well as new developments and situations. Academically, in the early 1990s, notwithstanding countless partnerships with other universities both in Thailand and abroad, the Faculty also started other three special programmes for the Master Degree studies: the Master of Political Science Executive Program in Public Administration and Public Affairs (EPA), the Master of Arts Program in Politics and Government for Executives (MPE), and the Master of Political Science Program in International Relations (MIR), which is taught in English.

 

                    After many years of intense preparation, recently in 2009, the Faculty reaffirmed its leading role in Thai Academia as the first Political Science institute in Thailand that starts an English programme for politics and international relations. This programme, the Combined Bachelor and Master of Political Science Programme in Politics and International Relations (BMIR), would greatly bolster the reputation of Faculty as well as its crucial role as an international academic institute. The programme is now thriving fruitfully with the leaping increment of academic contracts from other Thai universities, as well as international students and researchers.

 

List of Deans
   Name
   Tenure
   1. Prof.Direk Chaiyanam
  19 June 1949 - 19 December 1952
   2. Prof.Malai Huwanan
  20 December 1952 - 1 July 1956
   3. Prof.Tawee Rangkam
  2 December 1956 - 4 April 1969 
   4. Prof.Pakorn Angsusingh
  5 April 1969 - 9 February 1973
   5. Prof.Dr.Kamon Paopichit
  10 February 1973 - 7 January 1975
   6. Anan Ketwong
  8 Januaury 1975 - 22 May 1977
   7. Prof.Phairot Chaiyanam
  23 May 1977 - 5 January 1978
   8. Asst.Prof.Noranit Setabutr
  4 April 1978 - 30 June 1979
   9. Asst.Prof.Dr.Arun Raktham
  21 September 1979 - 30 October 1980
   10. Chat Kitchatham
  6  March 1981 - 5 March 1983
   11. Assoc.Prof.Dr.Likhit Dhiravegin
  6 May 1983 - 15 May 1985
   12. Asst.Prof.Dr.Radom Wongnom
  31 May 1985 - 31 August 1987
   13. Assoc.Prof.Dr.Surachai Sirikrai
  1 September 1987 - 3 October 1990
   14. Assoc.Prof.Wisut Phothithaen
  4 October 1990 - 31 October 1993
   15. Dr.Seksan Prasertkul
  1 November 1993 - 1 November 1995
   16. Assoc.Prof.Dr. Corrine Phuangkasem
  17 January 1996 - 4 March 1999
   17. Assoc.Prof.Dr.Anek Laothamatas
  5 March 1999 - 14 October 2000
   18. Assoc.Prof.Dr.Corrine Phuangkasem
  1 February 2001 - 31 January 2004
   19. Assoc.Prof.Dr.Nakharin Mektrairat
  1 February 2004 - 31 January 2010
   20. Assoc.Prof.Dr.Siriporn Wajjwalku
  1 February 2010 - 31 January 2013
   21. Assoc.Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn
  1 February 2013 - 31 July 2018
   20. Asst.Prof.Dr.Tavida Kamolvej
  1 August 2018 - Present

วิสัยทัศน์และศักยภาพ

Vision and Potential

Philosophy: 

             The Faculty of Political Science aims at producing graduates who are well-rounded in the knowledge of Political Science, while being moral, principled, and responsible individuals in the society. The Faculty encourages its researchers to develop knowledge beneficial to the society, provide the public with academic services, and support activities that uphold the traditions and customs of Thailand.

 

Vision:

              "To develop brilliant graduates, conduct in-dept research, be academically ambitious, and fulfil the international standard”  

 

Mission:

             1. To bring about the teaching and learning experience that produces graduates of international standard.
             2. To encourage researches that pave the way for knowledge which is conducive to academic and social advancement.
             3. To provide the public with academic services and pass on academic knowledge with moral values to the society.
             4. To encourage new ideas and activities that uphold and maintain Thai culture and customs.

            In order to carry out the above missions effectively, the Faculty of Political Science, Thammasat University has continued to harness its potential using modern database system to assist in its administrations. Teachings are carried out in the manner that allows students to practice their analytical skills. Study trips and staff training are organised regularly, while the up-to-date facilities are provided, ranging from multimedia centres to the library. In the near future, the Faculty will carry out a number of projects to propel its potential forward with the aim of becoming a leading international educational institution.

 

Strategic Points:

           The Faculty has laid out strategic points and has adjusted its development strategy in accordance with the vision and mission of the 5-year operational plan (2012-2016), including the national strategic framework and Thammasat University's strategic plan. There are five points in the development strategy as followed:

             1. Organise political science education in Thailand that is up to the international standard.
             2. Produce researches that lead to new academic discoveries and policy suggestions for the public.
             3. Provide academic services using political science knowledge to improve the living quality and life-long learning for all citizens.
             4. Instill and foster democracy, while upholding the traditions and customs of the society.
             5. Administrate the Faculty effectively with emphasis on good governance and highly-positive results.

 

 • v1

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

           ในแต่ละปี คณะรัฐศาสตร์รับผิดชอบโครงการหลากหลายมากมาย มีทั้งที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนๆ และที่เพิ่งริเริ่มขึ้นมาตอบสนองความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยขอบเขตของโครงการนั้นมีตั้งแต่เรื่องภายในอย่างการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ และการจัดสรรทุนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ไปจนถึงเรื่องภายนอกอย่างการให้คำปรึกษาแก่องค์กรระหว่างประเทศ และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยต่างชาติ ดังนั้น ทางคณะจึงจัดทำรายงานประจำปีขึ้น เพื่อบันทึกรวบรวม และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทั้งหลายให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกอ่านรายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเล่มย้อนหลังได้จากลิ้งค์ข้างล่าง:

 

cover53 cover53 cover54 cover53

รายงานประจำปี 2553

download1

รายงานประจำปี 2554

download1

รายงานประจำปี 2555

download1

รายงานประจำปี 2556

download1