เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
   งานบริการการศึกษา
น.ส. ธนัตถ์นันท์ แก้วบริสุทธิ์
รักษาการหัวหน้างาน
น.ส. จิรภา บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นาง เนตรชนก ดีทน นักวิชาการศึกษา
นาง รัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา
นาย รัชพล ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. สุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
นาง ศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ นักแนะแนวการศึกษา
นาง อุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา

 

   งานบริการวิชาการ
นาง สุนันทา จีนแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐการ ธีญะวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานนโยบายและแผน
นาย ชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
หัวหน้างาน
นาย ณัฐภูมิ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. วชิรญาณ์ อยู่เปรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริหารและธุรการ
นาง อารยา แสงทอง
รักษาการหัวหน้างาน
น.ส. กรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย กิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส. จุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย พรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย สายัณห์ เทพแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

   งานคลังและพัสดุ
นาง อัญชลี เขมการโกศล
หัวหน้างาน
น.ส. จุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง พรชนิตว์ ทองแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. รวิกานต์ ผอบเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง หทัยชนก พงษ์เถื่อน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

 

   ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
ดร. วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์
น.ส. จุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. จิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย เจษฎา ณ ระนอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
น.ส. นิรินธร มีทรัพย์นิคม นักวิจัย
น.ส. มิตตรี เลขะพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป่

 

   โครงการบริการสังคม
นาง อัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการโครงการ
น.ส. นิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. มยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง รัชนี น้อยเปีย เจ้าหน้าที่บัญชี
นาย สรัญญู วุฒินิธิกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย นิกร จูงใจ พนักงานสถานที่

 

   โครงการ BMIR
น.ส. ชาลิดา อรัญทิมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ภัณฑิลา ประสาทอาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย กัณตภณ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง ยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่

 

   โครงการ EPA
น.ส. ธนชล อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. บุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. พวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง สุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี

 

   โครงการ MIR
น.ส. กาญจนา ขำหุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. สุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   โครงการ MPE
นาง สุนันทา จีนแจ้ง
เลขานุการโครงการ
น.ส. ฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. นงพงา สุยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่

 

   พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา น้อยเปีย
พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา วินัยกุล พนักงานสถานที่
น.ส. จันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นาย โชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานสถานที่
นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานสถานที่
นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี พนักงานสถานที่
นาย รักรบ รักรุ่งเรือง พนักงานสถานที่
น.ส. สุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นาย สมชาติ ศรีคร้าม พนักงานสถานที่

 

   พนักงานขับรถ
นาย ธานินทร์ อุบลนุช
พนักงานขับรถ
นาย เสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถ