DJ-Menu

วิสัยทัศน์และศักยภาพ

ปรัชญา 

             คณะรัฐศาสตร์มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 

วิสัยทัศน์

             "การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในระดับภูมิภาค”  

 

พันธกิจ

             1. ผลิตบัณฑิตที่รู้คิด รู้ทัน มุ่งสู่ประโยชน์สาธารณะ
             2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในระดับนานาชาติ
             3. นำความรู้ด้านวิชาการไปเผยแพร่แก่สังคม

 

ค่านิยมองค์กร

             "มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ยอมรับความแตกต่างทางความเห็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ”  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

           คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตามแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ใน 5 ด้านมี ดังนี้

             1. สร้างบัณฑิตที่มุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะ
             2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการที่ตอบสนองต่อปัญหาและการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
             3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
             4. มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ
             5. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

 

  • v1
  • การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
  • การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • การดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงลึกของนักศึกษา
  • ห้องสมุด ดิเรก ชัยนาม แหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านรัฐศาสตร์
  • ศูนย์สารสนเทศที่เพรียบพร้อมต่อความต้องการของนักศึกษา และนักวิจัย
  • ห้องประชุม ศ.ทวี แรงขำ ที่ทางคณะเพิ่งปรับปรุงให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
  • ห้องโถงรวมสำหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ ณ ตึกคณะที่ศูนย์รังสิต