วิสัยทัศน์และศักยภาพ

ปรัชญา 

             คณะรัฐศาสตร์มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 

วิสัยทัศน์

             "พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ก้าวไกลวิชาการ ได้มาตรฐานสากล”  

 

พันธกิจ

             1. จัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
             2. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสังคม
             3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหลักวิชาการ โดยสอดแทรกคุณค่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม
             4. ส่งเสริมแนวคิดและกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีไทยที่ควรอนุรักษ์ รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองไทย

            เพื่อให้สามารถตอบสนองพันธกิจข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ มีการนำระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารงาน มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการดูงานนอกสถานที่ มีการอบรมบุคลากร ตลอดจนมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งแต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงห้องสมุดประจำคณะ ในอนาคตข้างต้น คณะรัฐศาสตร์ยังมีโครงการใหม่ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง โดยทางคณะมีเป้าหมายระยะยาวที่จะป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพระดับสากล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

           คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตามแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามีกำหนดไว้ 5 ด้านมี ดังนี้

             1. จัดการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล
             2. สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สังคม
             3. ให้บริการวิชาการ โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
             4. ปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน
             5. บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นธรรมาภิบาลควบคู่กับงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

  • v1
  • การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
  • การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • การดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงลึกของนักศึกษา
  • ห้องสมุด ดิเรก ชัยนาม แหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านรัฐศาสตร์
  • ศูนย์สารสนเทศที่เพรียบพร้อมต่อความต้องการของนักศึกษา และนักวิจัย
  • ห้องประชุม ศ.ทวี แรงขำ ที่ทางคณะเพิ่งปรับปรุงให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
  • ห้องโถงรวมสำหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ ณ ตึกคณะที่ศูนย์รังสิต