DJ-Menu

ปริญญาเอก

          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยายามตอบสนองต่อความต้องการในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ การฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ได้มาตรฐานด้วยตนเอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งสอนให้นักศึกษามีจรรยาบรรณของการเป็นนักวิชาการที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

             ด้วยการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากนานาสาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการไทย ตลอดร่วม 10 ปีที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้ผลิตศิษย์เก่าที่มีคุณภาพออกไปเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ ศิษย์เก่าเหล่านี้จะไปประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

การเรียนการสอน:

เป็นหลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา (12 ภาคการศึกษาปกติ)

สถานที่เรียน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระบบการศึกษา:

หลักสูตรมีการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ควบคู่ไปกับการเขียนวิทยานิพนธ์

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา:

เหมาจ่ายเทอมละ 19,800 บาท

การสำเร็จการศึกษา:

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 นอกจากนี้ ยังต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ และเสนอวิทยานิพนธ์
ในส่วนวิทยานิพนธ์จะมีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ทางคณะแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)

จำนวนนักศึกษา:

ปีละไม่เกิน 5 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา:

1. ผู้เข้าศึกษาในระบบปกติ

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 
1.3 มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
1.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด

2. ผู้เข้าศึกษาในระบบต่อเนื่อง

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.25
2.2 กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และศึกษารายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับสาขา และวิชาเลือกโดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.3 ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงในการปรับสถานภาพจากนักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมาสู่หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และต้องผ่านการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือคณะกรรมการอื่นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้ง
2.4 มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 
2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด

3. ผู้เข้าศึกษาในระบบวิจัย

3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3.2 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และจบการศึกษาด้วยการทำวิทยานิพนธ์
3.3 เป็นผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.4 มีผลงานวิจัยหรือผลงานที่สามารถเทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงานในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวันประกาศรับสมัคร ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินผลงานได้ระดับดีมากขึ้นไป (ระดับ A ลบ หรือเทียบเท่า) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
3.5 มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (IBT) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
3.6 มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 3 ฉบับ
3.7 เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด

 

วิธีการคัดเลือก:

สอบสัมภาษณ์

กรอบเวลากระบวนการรับสมัคร:

   ระยะเวลาการสมัครและสอบคัดเลือก
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม
สอบข้อเขียน ประมาณเดือนเมษายน
สอบสัมภาษณ์ ประมาณเดือนพฤษภาคม
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน
เปิดการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนสิงหาคม

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา (มคอ.2)
 • หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


   

 • คำร้องทั่วไปนักศึกษาปริญญาโท/เอก
 • คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์
 • ข้อมูลการติดต่อ


   

  งานวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2303