DJ-Menu

ผู้บริหาร

 

suppasawad

 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

 • คณบดี

       

 

 

 

 

 

jirawan

 

ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

wasan

 

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

virot

 

ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

 • รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม

 

jirawan

 

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

wasan

 

อ.ชาลินี สนพลาย

 • รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

 

 

 

 

 
เลขานุการคณะ

 

suppasawad

 

นายเจษฎา ณ ระนอง

 • เลขานุการคณะ

       

 

suppasawad

 

ผศ

 
หัวหน้าสาขาวิชา

 

suppasawad

 

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

 • หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

       

 

suppasawad

 

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

 • หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ

 

jirawan

 

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

 • หัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโครงการ

 

suppasawad

 

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์

 • ผู้อำนวยการโครงการ EPA

       

 

suppasawad

 

ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา

 • ผู้อำนวยการโครงการ MPE

 

jittipat

 

รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ

 • ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ