DJ-Menu

 

   ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 67 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564


2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือกลุ่มนักศึกษาผู้มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นผู้ปฏิบัติตัวตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.4 เป็นผู้ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.5 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาค 2/2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุนคณะได้

 

3.หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่าได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
•ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ หรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ)
•หลักฐานการกักตัว
•หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง (กรณีนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน)
•หากไม่มีหลักฐานข้างต้นให้เขียนรายงานอธิบายผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

 

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์ ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต และทางออนไลน์

 

*** ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาค 2/2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุนคณะได้ ***

 

1. ใบสมัคร


2. Link สมัคร