DJ-Menu

เปิดรับบทคัดย่อในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIRD

 

icird2017

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนาซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2560 นี้พยายามสร้างเวทีให้แก่การถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงของมนุษย์อันหลากหลาย โดยเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)ในองค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งหยั่งรากในช่วงทศวรรษที่ 1990 เข้ากับสถานการณ์ความขัดแย้งและสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก ณ ห้วงเวลาร่วมสมัยที่ทวีความซับซ้อนและความท้าทายต่อความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆ สามเสาหลักของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อันได้แก่เสรีภาพ (liberty) อิสรภาพจากความกลัว (freedom from fear) และอิสรภาพจากความต้องการ (freedom from want) ครอบคลุมทั้งประเด็นการพิทักษ์สิทธิมนุษยนชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล การรับมือความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ความเท่าเทียมทางเพศ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความยั่งยืนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เห็นความเชื่อมต่อระหว่างปัญหาความมั่นคงเชิงโครงสร้างซึ่งมิได้ถูกแก้ไขบรรเทาจนฟูมฟักแรงปรากฏการณ์อย่าง “การก่อการร้าย”

icird2017poster

 

 

ประเด็นที่งานประชุมนานาชาติสนใจและเชื้อชวนให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป) ร่วมเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 

 • ความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง และกระบวนการสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและในบริบทการเมืองโลก

 • ปัญหาของ “การก่อการร้าย” และความมั่นคงระหว่างประเทศ

 • ภาคประชาสังคมข้ามชาติและบทบาทของตัวละครที่ไม่ใช่รัฐ

 • การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและความท้าทาย

 • ขบวนการภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 • การศึกษาและความเป็นพลเมือง

 • ธรรมาภิบาลและการปกครองท้องถิ่น

 • สิทธิมนุษยชนและความท้าทายในศตวรรษที่ 21

 • การอพยพ การลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ

 • การพัฒนาและเศรษฐกิจข้ามชายแดน

 • ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤตอาหารและพลังงานิ

 • ความเท่าเทียมทางเพศและประเด็นเพศสภาพ

 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ) ได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู www.icird.com