DJ-Menu

ผู้บริหาร

 

suppasawad

 

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

 • รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี

       

 

 

 

 

 

jirawan

 

ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

 • รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

tavida

 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

 • รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

virot

 

ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

 • รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

 

vannapar

 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

wasan

 

Dr.Takashi Tsukamoto

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

pinitphand

 

ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

wasan

 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม

 

 

 

 

 
หัวหน้าสาขาวิชา

 

suppasawad

 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

 • หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

       

 

suppasawad

 

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

 • หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  (รักษาการ)

 

jirawan

 

ศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

 • หัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  (รักษาการ)

 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโครงการ

 

suppasawad

 

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์

 • ผู้อำนวยการโครงการ EPA

       

 

suppasawad

 

รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา

 • ผู้อำนวยการโครงการ MPE

 

jirawan

 

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน

 

 

jirawan

 

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

 • ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ