DJ-Menu

โครงการ MIR เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตจากทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาความคิด ทักษะ และความคุ้นเคยกับทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และเครื่องมือที่สำคัญสำหรับมหาบัณฑิตในการก้าวเข้าสู่การทำงานทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค หรือนานาชาติ

ขณะนี้ทางโครงการฯ  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 20) จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

     Master of Political Science in International Relations

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 2 ปี)

จำนวนรับ:         40 คน

ภาคการศึกษา:  ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

    ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

    ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

3. ผู้สมัครที่พำนักอยู่ต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาเห็นชอบ

 

ขั้นตอนการคัดเลือก


 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในประเทศ ต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครที่พำนักในต่างประเทศ จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก

2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครจากเอกสารการสมัคร ข้อ 3.3.2 ตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
2.2. การทดสอบความรู้เชิงวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหัวข้อที่โครงการฯ กำหนดขึ้น โดยผู้สมัครที่พำนักอยู่ต่างประเทศต้องส่งเรียงความ (Essay) จำนวน 3-5 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12 point ระยะบรรทัด 2 (double spaces) กลับมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการฯ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากได้รับหัวข้อ
2.3. สอบสัมภาษณ์ทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครในประเทศ


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ – 12 มีนาคม 2560
สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ – 12 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 13 มีนาคม 2560
สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน) 19 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนมิถุนายน 2560 (วันที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
เปิดเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (pre-requisite) เดือนมิถุนายน 2560

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • ประกาศการรับสมัคร
 • ใบสมัคร (Microsoft Word)
 • ใบสมัคร (PDF)
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2311, 02-623-5157

  หมายเลขโทรสาร: 02-623-5323

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์: www.polsci.tu.ac.th/mir/