Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญษโทปีการศึกษา 2552ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง ประธาน อ.ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ วันที่ส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์
1 4803030230 นายอรรถสิทธิ์
สิทธิดำรง
ปรัชญาการเมืองกับเสรีประชาธิปไตย : เป้าหมายทางการเมืองในการสอนวิชาปรัชญาการเมืองของ ลิโอ สเตร๊าส์ อ.สมบัติ อ.ชัยวัฒน์   อ.ไชยันต์ 11 พค.53
2 4703030090 นายชาย
ไชยชิต
การออกเสียงประชามติ : ศึกษาการก่อรูปและพัฒนาการของกลไกการออกเสียงประชามติในการเมืองไทย อ.ศุภสวัสดิ์ อ.นครินทร์ อ.นรนิติ อ.ไชยันต์ 31 พค.53
3 4603030091 น.ส.สุมามาลย์
ชาวนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่นไทย : ศึกษาแนวความคิด กลไก และความก้าวหน้าในทางปฏิบัติ อ.อรทัย อ.ศุภสวัสดิ์   อ.นิยม 26 เมย.53
4 4603030182 น.ส.อภิวรรณ
ซักเซ็ค
การเมืองว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อ.ศุภสวัสดิ์ อ.นครินทร์ อ.อรทัย อ.นิยม 18 มึค.53
ภาคนิพนธ์
1 4703030108 นายยุทธนา
สุขผสาร
การกำกับดูแลและการตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.วสันต์ อ.ศุภสวัสดิ์     17 พค.53
2 4803030131 น.ส.จุฑามาส
กฤษฎารักษ์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าของวัฒนธรรมการชมบั้งไฟพญานาค อ.ชลิดาภรณ์ อ.พิษณุ     27 พค.53
3 4803030065

นายนัครินทร์

เพชรสิงห์

ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนา อ.นครินทร์ อ.ศุภสวัสดิ์     7 เมย.53
4 4603030075 น.ส.จิตรา
โรจน์ประเสริฐกูล
รัฐบาลผสมของไทย : กรณีศึกษารัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2548 อ.ศุภสวัสดิ์ อ.นครินทร์     18 มีค.53
5 4603030208 นายกิติภูมิชัย
วงศ์สนิท
บทบาทของพรรคการเมืองไทยต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2551 อ.นครินทร์ อ.ศุภสวัสดิ์     18 มีค.53
6 4803030222 น.ส.อัญชลี พูลเต็ม หลักประชาธิปไตยตัวแทนกับทางปฏิบัติในกรณีประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีของรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อ.นครินทร์ อ.พิษณุ     30 ตค.52ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง ประธาน อ.ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ วันที่ส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์
1 4903090019 นายทิพพะวงศ์
วงศ์โพสี
นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคหลังสงครามเย็น : 1992 - 2008 อ.สุรชัย อ.จุลชีพ อ.โคริน อ.ไชยวัฒน์ 11 มค.53
2 4903030247 น.ส.นิภาพร
ลือราช
นโยบายต่างประเทศของปากีสถานต่ออัฟกานิสถานหลังการโค่นล้มระบอบฎอลีบาน (Taliban) ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม ค.ศ.2001 - 2008) อ.โคริน อ.จรัญ อ.สีดา อ.อณัส 19 กพ.53
3 4803030396 น.ส.อัญชลี
เอกภักดีวัฒนกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อ.โคริน อ.จุลชีพ อ.จรัญ อ.ไชยวัฒน์ 23 เมย.53
ภาคนิพนธ์
1 4803030297 น.ส.สุนทรี
นามลิวัลย์
นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกันของสหภาพยุโรปต่อวิกฤติอิรัก : ปี ค.ศ.2001-2009 อ.จรัญ อ.บรรพต     17 พค.53
2 4803030354 น.ส.วณิชา
สุขประเสริฐชัย
ญี่ปุ่นกับความต้องการเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ อ.ประภัสสร์ อ.สุรชัย     7 เมย.53
3 4903030411

นายศุภวัฒย์
น้อยประศรี

นโยบายต่างประเทศญี่ปุ่นกับปัญหาทางการเมืองในพม่า : กรณีศึกษาการกักบริเวณนางอองซาน ซูจี อ.ศิริพร อ.กิตติ     26 พค.53
4 4803030420 นายชาญณรงค์
สังข์อยุทธ
นโยบายการล่าวาฬของญี่ปุ่น ค.ศ.1986-2009 อ.ศิริพร อ.สุรชัย     24 มีค.53
5 4903030304 น.ส.เบญญาภา
ศิริวาท
บทบาทของนานาชาติในกระบวนการฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถานหลังการโค่นล้มระบอบฎอลีบาน ค.ศ.2001-2008 อ.โคริน อ.จรัญ     19 กพ.53
6 4703030421 น.ส.สุพัฒนา ศรีสุข ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศทางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษา ไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ อ.จรัญ อ.สีดา อ.โคริน   23 เมย.53
7 4603030281 น.ส.กุลธิดา
ตันเจริญ
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่ออัฟกานิสถานในทศวรรษปัจจุบัน (ค.ศ.2001-2010 อ.โคริน อ.จรัญ     7 พค.53
8 4903030197 น.ส.พีรวดี
จนิษฐ์
อุปสรรคในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.โคริน อ.สีดา     26 ตค.53
9 4603030273 น.ส.ปริตา
จรัลชวนะเพท
นโยบายต่างประเทศเวียดนามต่อลาวและกัมพูชา ระหว่าง ค.ศ.2001-ปัจจุบัน อ.โคริน อ.สุรชัย     2 มีค.53
10 4903030254 น.ส.วรรณน์ชิฎา
โอสถ
ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียนในทศวรรษ 1990 และศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.1991 - 2009) อ.จุลชีพ อ.จรัญ     7 มค.53
11 4903030205 น.ส.พีรพร
แก้วรัตนากร
บทบาทของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงหลังสงครามเย็น (ปี 1992-2008) อ.โคริน อ.จรัญ     19 กพ.53ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง ประธาน อ.ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ วันที่ส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์
1 4603030703 นายพรภณ
พงษ์เพชร
ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การเยาวชน : ศึกษาเฉพาะศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปสย.) อ.อรทัย อ.อัมพร อ.ปัทมากร   20 เมย.53
2 4903030494 น.ส.นิตยา
โพธิ์นอก
นโยบายรัฐกับการจัดการของเสียอันตราย : กรณีศึกษาโรงงานแบตเตอรียานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ.โสภารัตน์ อ.ทวิดา อ.อรทัย อ.อรรคเจตน์ 12 ตค.52
ภาคนิพนธ์
1 4603030061 น.ส.อัจฉราภรณ์
ทวีสิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ.โสภารัตน์ อ.โสภารัตน์ อ.อรทัย   4 มิย.50
2 4603030554 นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ การบริหารจัดการสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อ.วสันต์ อ.ทวิดา     11 มิย.53
3 4603030620

น.ส.ศิรินทรา
ศรีอ่อน

ปัจจัยที่นำไปสู่ผลสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักของอ่างเก็บน้ำยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อัมพร อ.สุพิณ     7 พค.53
4 4903030676 น.ส.ณิรัชญา
สกุลหาญ
การปรับภารกิจงานบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสู่ SDU อ.สมชัย อ.สุพิณ     15 กพ.53
5 5003030672 น.ส.ดวงพร
คุณากรวงศ์
ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประเมินผลแบบตัวชี้วัด : กรณีศึกษากรมการปกครอง อ.สมชัย อ.สุพิณ     15 กพ.53
6 5003030706 นายมรรค
ศรีขาว
การบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนไทย อ.สมชัย อ.จิรวรรณ     26 พค.53
7 5103031018 น.ส.กชนัฑ
ภัทรชาญฤทธิ์
การให้บริการประชาชนกับการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน : กรณีศึกษาการจัดทำบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ของกรมการปกครอง อ.สมชัย อ.จิรวรรณ     26 พค.53Course Offered

 

The academic curriculum is offered courses in an introductory, required and elective courses, that each course takes lecture three hours per week. The introductory courses are non-credit, but required and elective courses are also 3 credits in each course.

 

Prerequisite Courses (Non-credit)

IR 501  General Knowledge of Political Science
IR 502  General Knowledge of International Relations
IR 503  Discourse and Analysis in International Relations

 

Required Courses (24 credits)

IR 601  Scope and Research Methods in International Relations
IR 610  International Relations and Globalization: Approaches, Processes and Institutions
IR 620  Foreign Policy Analysis
IR 630  International Cooperation and Organizations
IR 631  ASEAN in World Affairs
IR 640  The Politics of International Law
IR 660  Thailand in the Global Political Economy
IR 680  International Political Economy and Global Governance

 

Elective Courses (6 to 15 credits)

IR 626  Foreign Policies and Roles of Major Powers in Asia
IR 634  Sub-regional Cooperation in Asia
IR 637  European Union: Integration and External Relations
IR 646  Human Rights and International Ethics
IR 647  Security and Strategic Analysis
IR 648  International Policy and International Management
IR 664  International Politics in West Asia
IR 665  International Politics in Central Asia
IR 667  International Politics in East Asia
IR 668  International Politics in South Asia
IR 669  Transnational Issues in Southeast Asia
IR 696  The International Politics of Muslim World
IR 697  Selected Topics in International Relations
IR 698  Contemporary Issues in "International Studies"
IR 699  Contemporary Political and Socio-Economic Issues of Thailand
IR 701  Independent Study 1
IR 702  Independent Study 2
IR 800  Thesis

 

Course Descriptions

 

Prerequisite Courses

 

IR 501  General Knowledge of Political Science
This course intended for students who have never studied political science in their undergraduate program, this  course introduces basic concepts, theories and approaches that define political science at present. The content include major debates over paradigms and values, as well as consideration of methodologies for doing research  in the field of political science as one of the social sciences.

 

IR 502  General Knowledge of International Relations
This course intended for students who have never studied international relations in their undergraduate program, this course introduces basic concepts, assumptions, theories and approaches to international relations (IR) and international political economy (IPE). The contents cover the major debates about paradigms as well as research approaches

 

IR 503  Discourse and Analysis in International Relations
This course intended for all new students in the program, the course familiarizes students with the modes of discourse and inquiry used in the study of international relations at the graduate level and types of resources  available. It aims to build the students' ability to understand and to use academic modes of discourse in thinking and writing. The course gives special attention to strengthen analytical skills and to develop the ability to make rationally persuasive oral and written presentations.

 

B. Required Courses

 

IR 601  Scope and Research Methods in International Relations
This course introduces students to research principles and methods, with particular emphasis on qualitative approaches currently applied in international relations and international studies. Its main objectives are twofold: fist,  to explore the field's methodological and epistemological debates, concerning qualitative research; second, to equip students with research tools.

 

IR 610  International Relations and Globalization: Approaches, Processes and Institutions
This course introduces fundamental knowledge of contemporary international relations by examining various approaches such as realism, neo-realism, liberalism, neo-liberalism, Marxism as well as alternative approaches including constructivism. The impact of globalization on international processes, conflicts, cooperation, and decision making and on international institutions will also be examined. The analysis will include the concepts of actors, state and non-state, international norms, and behavior.

 

IR 620  Foreign Policy Analysis
This course utilizes foreign policy analysis in order to describe, explain, and prescribe foreign policy by studying and analyzing structures and processes of foreign policy formulation, implementation, and evaluation. Case studies of foreign policy structures as well as processes will be included.

 

IR 630  International Cooperation and Organization
This course studies international relations through structures and processes conceptualized as international cooperation, institution, organization, regime, etc. The course examines relevant theories and practices, by studying various case regarding East Asia and Southeast Asia, with comparative perspectives from other regions.

 

IR 631  ASEAN in World Affairs
This course explores institutions, policies, and processes of ASEAN in both its internal and its external cooperation. Analyzing changes in ASEAN from political, economic, and socio-cultural viewpoints, the course evaluates the success and failure of ASEAN in addressing regional and international issues. Particular emphasis will be given to how ASEAN responds to extra-regional powers and changing global contexts.

 

IR 640  The Politics of International Law
This course studies the role of international law in international relations in times of peace and in times of war. Based on the concepts of sovereignty and jurisdiction, the main focus will be on the application of international law in diplomatic relations, international economic relations, as well as settlement of international dispute.

 

IR 660  Thailand in the Global Political Economy
This course examines Thailand's foreign relations in the diplomatic, political, economic, and security spheres. It  looks at domestic and external determinants of foreign policy, an examines the outcomes and impacts of foreign policy on Thai social and economic development. The course also analyzes emerging political and economic issues that influence Thai foreign policy making and implementation.

 

IR 680  International Political Economy and Global Governance
This course explores the current international political economy shaped by the interactions related to market forces, information-communication technology and the various nation-states (with limited sovereignty) and their  corresponding impacts on states as well as "non-state" actors (TNC, International Organizations, NGO's, etc.). New rules and agendas for multilateral and international organizations pertaining to public participation, accountability and transparency will be examined as emerging issues -- such as transnational crime, the environment, global epidemic and all types of security-related issues, traditional and otherwise, -- are posing immediate challenges to existing institutions and norms.

 

Elective Courses

 

Group A: Concepts and Theories

 

IR 626  Foreign Policies and Roles of Major Powers in Asia
This course examines foreign policy and roles of major powers in the post-Cold War era and their impacts on international politics and security in the Asia-Pacific region by focusing on the US, China, Japan and India. Strategic as well as economic, interests, intentions and capabilities will also be analyzed.

 

IR 634  Sub-regional Cooperation in Asia
This course studies development, forms, and roles of major cooperation in Asian sub-regions. It focuses on the dynamics of sub-regional cooperation and the extent to which such cooperation contributes to ameliorating sub-regional conflicts. Particular emphasis will be given to cooperation related to Southeast Asia, such as GMS (Greater Mekong Sub-region), BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), ACMECS (The Ayeyawady - Chao Praya - Mekong Economic Cooperation Strategy). The course also assesses the success and failure of the cooperation, as well as its prospects for the future.

 

IR 637  European Union: Integration and External Relations
This course examines the European Union (EU) as a successful case of regional integration from a Southeast Asian perspective. Employing theoretical frameworks, the course explore the origin, evolution, and functioning of EU institutions. The EU as a major actor in world affairs and its external relations will also be examines.

 

IR 646  Human Rights and International Ethics
This course critically approaches the nexus between the discourses of human rights and international ethics from both statist and non-statist perspectives. The former concentrates on the emergence and significance of international human rights norms in relations to state sovereignty and state obligations. The latter focuses on issues that, by and large, require a shift of emphasis from the state to global forces, the peoples, or the "natural" world. These issue include, but not limited to, globalization, gender, the environment, indigenous people, internally displaced persons (IDPs), refugees, migrant workers, and discourse on human security.

 

IR 647  Security and Strategic Analysis
This course explores various security concepts such as collective security, collective defense, comprehensive security, and cooperative security. The course will also analyze traditional and non-traditional security issues as well as strategic changes at the global and regional levels, with the focus on Asia. Security arrangements, such as the ASEAN Regional Forum (ARF) and security community, will be discussed as well.

 

IR 648  International Policy and International Management
This course explores the management of international issues such as international security, conflicts, economic, and other transnational issues. Its also studies concepts, theories, structures and processes of international public policy which includes policy formulation, implementation and evaluation. Diplomacy and international negotiation will also be studied.

 

Group B: International Changes in Various Regions of Asia

 

IR 664  International Politics in West Asia
This course covers the historical and geographical setting of West Asia. It also deals with the ideological orientations, socio-political structures, and socio-economic problems, including its past subjugation and current rejuvenation.

 

IR 665  International Politics in Central Asia
This course focuses on political backgrounds of the countries in the region of Central Asia and their relations with major powers like the United States, Russia and China. It aims at providing basic knowledge of Central Asia to prepare students for further, and advanced studies

 

IR 667  International Politics in East Asia
This course explores conflicts and cooperation among state and non-state actors in East Asia, which now has come to include Southeast Asia as well. Covering political, security, as well as socio-economic issues, particular emphasis will be given to the complex interaction among China, Japan, North and South Korea, and Taiwan amid the influences from external powers.

 

IR 668  International Politics in South Asia
This course analyze the dynamics of social, economic and political relations involving the countries in the region of the South Asia, inducing students to grasp the complexity of religions, ethnicities, races and castes of the region.

 

IR 669  Transnational Issues in Southeast Asia
This course explores transnational forces affecting "Southeast Asia." It examines both forces that conform with the internal-external distinction and ones that traverse the distinction, whether nation-state or regional boundaries. Issues to be examined include, but not limited to, (1) the nations, the states, transnationalism, and globalization; (2) social and space and migration; (3) human smuggling vis-à-vis human trafficking; (4) multilateral economic institutions versus social movements; (5) globalizing civic engagement and transnational advocacy; (6) terrorism; (7) ecological crises versus environmental management.

 

Group C: Focus on the Specific Topics

 

IR 696  The International Politics and Muslim World
This course introduces historical background and contemporary complexity of the Muslim World by exploring the interaction among politics, religion, and policy. Changes in Muslim since 9/11 will also be examine.

 

IR 697  Selected Topics in International Relations
This course analyzes a particular topic in depth, which can be theories, world phenomena, or area-specific issues.

 

IR 698  Contemporary Issues in "International Studies"
In this course, "International Studies" combines social sciences and humanities to explore both international and transnational phenomena. It aims to discern the interconnectedness of political, social, economic, cultural, and environmental dimensions within the local/global nexus. Contextualized within contemporary landscapes, the following five board topics guide this course: (1) peace and security; (2) transnational and global economic processes; (3) international demography and transnational migration; (4) culture in the age of globalization; (5) international relations and the management of global environment.

 

IR 699  Contemporary Political and Socio-Economic Issues of Thailand
This course focuses on Thai politics, economy, and society. It analyzes the dynamics and challenges facing Thailand in the post-Cold War era, including discussion about democratization, development, globalization, human rights, and other issues.


IR 701  Independent Study 1
This course is directed study on an individual basis by arranging with one or more faculty members. It focuses on independent research of special topics in international/studies.

 

IR 702  Independent Study 2
This course is directed study on an individual basis by arranging with one or more faculty members. It focuses on independent research of special topics in international/studies.

 

IR 800  Thesis
The thesis is the in-dept research on an important issue in international relations/studies under the supervision of a thesis committee, comprising of one principal advisor and two other advisors.

 


Study Plan

 

Study plans in thesis writing (Plan A) and written comprehensive examination (Plan B) are offered three courses in each term.

 

PLAN A - WITH THESIS PLAN B - NON THESIS
FIRST YEAR
FIRST YEAR
Term 1 Term 1
IR 501 - IR 502 - IR 503 IR 501 - IR 502 - IR 503
Term 2 Term 2
3 Required Courses 3 Required Courses
Term 3 Term 3
3 Required Courses 3 Required Courses
SECOND YEAR
SECOND YEAR
Term 1 Term 1
2 Required Courses and 1 Elective Course 2 Required Courses and 1 Elective Course
Term 2 Term 2
1 Elective Course and Thesis (6 credits) 2 Elective Courses and Indpendent Study 1
Term 3 Term 3
Thesis (9 credits) 2 Elective Courses and Independent Study 2
THIRD YEAR
THIRD YEAR
Term 1 Term 1
Thesis Defense Written Comprehensive Exam