Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

คำอธิบายรายวิชา

 

1. วิชาเสริมพื้นฐาน

 

ร. 501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
PO.501 Introduction to Political Science
2 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลและระหว่างอำนาจกับกฎหมาย รวมตลอดทั้งสถาบันการเมือง การปกครอง พลังกระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติ

ร. 504 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PO.504 Introduction to International Relations
2 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่าง ประเทศปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูป ต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัย ดังกล่าว

ร. 507 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
PO.507 Introduction to Public Administration
2 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ การบริหารกับ ปัจจัยแวดล้อม การบริหารกับการพัฒนา การจัดและปรับปรุงงองค์การของรัฐ การวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผู้นำและการบริหารราชการของประเทศไทยด้วย

 

2. วิชาบังคับร่วม


ร. 610 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
PO.610 Social Science Research Methodology
3 หน่วยกิต
ศึกษาขั้นตอนการทำวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับ การตั้งประเด็นปัญหา การทดสอบทฤษฎีและสมมติฐาน การสำรวจวิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้คุ้นเคยกับหลักการและวิธีการของการวิจัยสมัยใหม่โดยทั่วไป โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ร. 621 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
PO.621 Seminar on Problems of Government and Politics of Thailand
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านบุคคล อุดมการณ์ ค่านิยม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของไทย วิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย รวมทั้งวิเคราะห์การที่สถาบันการเมืองต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ พรรคการเมือง และกลุ่มผล ประโยชน์สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเรียกร้องหรือความกดดันจากภายในและภายนอกระบบการเมือง

ร. 641 มิติทางเศรษฐกิจและสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PO.641 Economic and Social Dimensions of International Relations
3 หน่วยกิต
ศึกษามิติทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ลักษณะการแจกแจงและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจเศรษฐกิจและสังคมของรัฐที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ รวมถึงการศึกษามิติทางเศรษฐกิจ และสังคมในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ

 

3. วิชาบังคับเฉพาะสาขา

 

สาขาการปกครอง

 

ร. 611 ทฤษฎีการเมืองและสังคม
PO.611 Social and Political Theory
3 หน่วยกิต
ศึกษาปรัชญาว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิด และสำนักศึกษาต่าง ๆ และการใช้แนวความคิดเหล่านั้น ในการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมตลอดจนอิทธิพลของแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ

ร. 620 อำนาจรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
PO. 620 Constitutional Power and Political Institutions
3 หน่วยกิต
ศึกษาถึงอำนาจของรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย อำนาจประชาชน และอำนาจในการสร้างรัฐธรรมนูญจากประชาชน สิทธิ เสรีภาพ ที่ผ่านสถาบันการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางปรัชญา ความคิด วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กฎหมาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของสถาบันการเมือง ระบบการเมืองชนิดต่าง ๆ และประชาชน

ร. 630 สัมมนาความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
PO. 630 Seminar on Modern Political Thought
3 หน่วยกิต
ศึกษาความคิดทางการเมืองในสกุลสมัยใหม่นิยม และปลังสมัยใหม่นิยมประเภท ต่าง ๆโดยที่อาจจะศึกษาเน้นเป็นภาพรวม หรืออาจจะเลือกแนวคิดบางแนวคิดมาศึกษาเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะให้มีความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องรัฐ ชาติ ความเป็นพลเมือง อำนาจอธิปไตย ประชาธิปไตย สิทธิ สิทธิมนุษยชน และแนวคิดเรื่องการปฏิวัติ เป็นต้น

ร. 631 รัฐและการสร้างสังคมการเมือง
PO.631 State and The Making of Political Society
3 หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและประวัติศาสตร์ ความคิดเรื่องสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมกลุ่มทางสังคม ปัจเจกชน ประชาสังคม ชุมชน และการระดมสร้างสังคมให้มีความเป็นการเมือง บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การกำหนดนโยบายสาธารณะ ความโปร่งใส และการควบคุมการทำงานของรัฐ

 

การระหว่างประเทศและการทูต

 

ร. 640 สัมมนาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
PO.640 Seminar on International Relations of Thailand
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาในแง่สาเหตุของการติดต่อและความขัดแย้ง วิเคราะห์บุคคล กลไก ปัญหา กระบวนการทางเลือกและองค์ประกอบ ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อม เช่น ระบบระหว่างประเทศความกดดันจากภายนอกและภายใน ซึ่งมีผลในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ร. 650 กฎหมายระหว่างประเทศพิสดาร
PO.650 Advanced International Law
3 หน่วยกิต
ศึกษาโดยพิสดารถึงกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง คดีบุคคล และคดีอาญา นอกจากนั้น จะศึกษาวิเคราะห์บางเรื่อง หรือบางหัวข้ออย่างลึกซึ้ง เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ร. 651 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ
PO.651 Seminar on International Politics
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์สถาบันหรือองค์กรและองค์ประกอบสำคัญ ๆ กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นที่สำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันโดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผู้นำของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ร. 660 ทฤษฎีและวิธีวิจัยการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบัน
PO.660 Contemporary Theories and Research Methods in International Politics
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีและแนวทางวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศทั้งในแนวดั้งเดิม และแนวพฤติกรรมศาสตร์และศึกษาขอบข่ายวิธีการศึกษาและแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบัน

 

สาขาบริหารรัฐกิจ

 

ร. 670 สัมมนาการคลังสาธารณะและงบประมาณ
PO.670 Seminar on Public Finance and Budgeting
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการคลัง การจัดหารายรับของรัฐ ทั้งนี้เน้นภาษีอากร หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง งบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่องบประมาณ และพิจารณาการคลังขององค์การสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการคลังภายใต้โลกาภิวัตน์

ร. 671 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
PO.671 Seminar on Human Resource Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวความคิดสำคัญ กลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิค ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการความรู้และให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าและความทันสมัยของเนื้อหาวิชา

ร. 680 ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจและการจัดการ
PO.680 Public Administration and Management Theories
3 หน่วยกิต
ศึกษาระบบบริหารและการจัดการในภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม ขบวนการภาคประชาชนที่มีต่อนโยบายและการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ การจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและระบบการตรวจสอบในภาครัฐ รวมทั้งประเด็นสาธารณะที่สำคัญ ๆ

ร. 690 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
PO.690 Public Policy and Policy Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษานโยบายสาธารณะทั้งแนวการวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) โดยปูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย และแนวกระบวนนโยบาย (Policy Process) ตั้งแต่การที่ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Ideas) กลายมาเป็นนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติและเหตุผลของความล้มเหลว/สำเร็จของนโยบาย บทบาทของแนวคิดสาธารณะที่มีผลต่อการเลือกเครื่องมือนโยบาย

 

4. วิชาเลือกเฉพาะสาขา

 

สาขาการปกครอง

 

ร. 612 สัมมนาพรรคการเมืองและกลุ่มอิทธิพล
PO.612 Seminar on Political Parties and Pressure Groups
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง องค์การ แบบแผน และพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและสถาบันการเมืองต่าง ๆ ความแตกต่างและความ สัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง วิธีการต่าง ๆ ที่พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

ร. 613 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
PO.613 Comparative Local Governments and Politics
3 หน่วยกิต
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจและองค์กรการปกครองในระดับท้องถิ่น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนการปกครองตนเองของประชาชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากฐาน การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรการปกครองท้องถิ่นที่จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง และช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ทั้งนี้จะเน้นการเปรียบเทียบกับต่างประเทศบางประเทศด้วย

ร. 614 สัมมนาสังคมวิทยาการเมือง
PO.614 Seminar on Political Sociology
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การแบ่งชั้นในสังคมกลุ่มเชื้อชาติชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง การกำหนดนโยบาย และกระบวนการทางการเมืองของรัฐ ตลอดจนวิเคราะห์นโยบายและกระบวนการทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ร. 615 การเมืองของความขัดแย้งสาธารณะ
PO.615 Politics of Public Conflict
3 หน่วยกิต
ศึกษากระบวนการทางการเมืองและสังคมของความขัดแย้งสาธารณะ การก่อตัวของความขัดแย้ง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่กระทบต่อความขัดแย้ง การต่อรองสาธารณะ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง

ร. 616 สัมมนาความคิดทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
PO.616 Seminar on Critical and Radical Political Thoughts
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองของนักคิดในกลุ่มวิพากษ์และทวนกระแส เช่น มาร์กซ์ สำนักแฟรงเฟริต แกรมชี่ ฯลฯ ทั้งแนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดที่ได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวที่มีต่อแนวการศึกษาวิเคราะห์การเมืองและสังคมในปัจจุบัน

ร. 617 การสื่อสารทางการเมือง
PO.617 Political Communication
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองการกำหนดสาระทางการเมือง การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวนเชื่อ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทางการสื่อสาร และการครอบงำทางการสื่อสาร

ร. 618 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมือง
PO.618 Seminar on Political Economy
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบตลาดในมิติต่าง ๆ โดยใช้กรอบแนวความคิดและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเมืองของสำนักต่าง ๆ นับตั้งแต่ สำนักคลาสสิค สำนักนีโอคลาสสิก สำนักมาร์กซิสต์ สำนักสถาบันนิยม สำนักชาตินิยม สำนักเสรีนิยมใหม่ เป็นต้น

ร. 619 จริยธรรมทางการเมือง
PO.619 Political Ethics
3 หน่วยกิต
ศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของสำนักคิดต่าง ๆ เช่น สำนักอรรถประโยชน์นิยม ผลกรรมนิยม สัมพัทธนิยม เป็นต้น รวมทั้งจริยธรรมของศาสนาต่าง ๆ เน้นการวิพากษ์วิจารณ์และแยกแยะจริยธรรมออกจากหลักศีลธรรม เน้นความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างจริยธรรมของปัจเจกชนกับขององค์กร และจริยธรรมของรัฐ รวมทั้งมุ่งทำความเข้าใจความขัดแย้ง และข้อจำกัดของจริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานทางการเมืองเรื่องการตัดสินใจ และการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ

ร. 622 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
PO.622 Politics and Public Law
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักปรัชญา ความสำคัญ และผลกระทบของกฎหมายมหาชนสำนักต่าง ๆ ที่มีต่อระบบ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง โดยเน้นศึกษาทั้งการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการบริหารงานสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารองค์กรอิสระประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้น

ร. 623 ระบบรัฐสภากับกระบวนการทางการเมือง
PO.623 Parliamentary System and Political Process
3 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะความสำคัญของระบบรัฐสภาประเภทต่าง ๆ และกระบวนการทางการเมืองทั้งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการสถาปนาระบบรัฐสภานั้น ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการเมืองภายในรัฐสภา ได้แก่ การตรากฎหมาย การอภิปราย การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ ฯลฯ และกระบวนการทางการเมืองภายนอกที่ห้อมล้อมรัฐสภานั้น ๆ อย่างเช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชน การเจรจาต่อรอง กระบวนการเสนอกฎหมาย เป็นต้น

ร. 624 ชนชั้นนำทางการเมือง
PO.624 Political Elite
3 หน่วยกิต
ศึกษาชนชั้นนำทางการเมืองประเภท และลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงแหล่งที่มา ภูมิหลังทางสังคม อุดมการณ์ทางการเมือง การจัดความสัมพันธ์ การต่อสู้ทางการเมือง หลักจริยธรรม ระบบคุณค่า วัฒนธรรม การมีบทบาทนำทางการเมือง รวมทั้งการเสื่อมสลายและการสูญเสียการนำ ทางการเมืองของชนชั้นนำในสภาวการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ

ร. 625 การเมืองของสิ่งแวดล้อม
PO.625 Environmental Politics
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของสำนักต่าง ๆ และระบบความ สัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับลักษณะทางการเมือง โดยมุ่งทำความเข้าใจกระบวนการใช้อำนาจรัฐ การวางแผน การกำหนดนโยบาย และการต่อสู้ ตลอดรวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องต่าง ๆ

ร. 626 การเมืองของขบวนการสังคมแนวใหม่
PO.626 Politics of New Social Movements
3 หน่วยกิต
ศึกษาการก่อตัว และพัฒนาการของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ประเภทต่าง ๆ เช่น ขบวนการสตรี ขบวนการคนยากจน ขบวนการสิทธิมนุษยชน ขบวนการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเน้นถึงประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดขบวนการทางสังคม การขยายตัวของขบวนการ การต่อสู้ทางการเมือง และผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการสังคมแนวใหม่ประเภทต่าง ๆ

ร. 627 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO.627 Seminar on Governments and Politics in Southeast Asia
3 หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเมืองในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างอำนาจ ผู้นำ วัฒนธรรมทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศเหล่านั้น รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังกล่าว เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากภายนอกประเทศ

ร. 628 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก
PO.628 Seminar on Governments and Politics in East Asia
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี เป็นต้น ประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ โดยวิเคราะห์บทบาทของผู้นำ โครงสร้าง และสถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อการแปรเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศดังกล่าว

ร. 629 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียใต้
PO.629 Seminar on Governments and Politics in South Asia
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ เริ่มตั้งแต่แนวคิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ และที่เป็นผลจากอิทธิพลภายนอก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนลักษณะการเมืองการปกครองในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นในอนาคต โดยเน้นการนำเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองของประเทศกำลังพัฒนามาประยุกต์อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศดังกล่าวนี้

ร. 632 สัมมนาการเมืองการปกครองในตะวันออกกลาง
PO. 632 Seminar on Governments and Politics in the Middle East
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์สภาพการเมืองการปกครองของประเทศกลุ่มอาหรับ โดยพิจารณาในแง่ วิวัฒนาการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ระบบสังคม ซึ่งมีผลต่อ พัฒนาการและสภาพการเมืองการปกครองปัจจุบันของประเทศดังกล่าว

ร. 633 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
PO. 633 Selected Topics in Politics and Government
3 หน่วยกิต
ศึกษาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือ เสนอโดยนักศึกษา หรือ เป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การเมืองเรื่องการกระจายอำนาจ การปฏิรูปการเมือง สิทธิมนุษยชน การเมืองของพลเมือง การเมืองกับพัฒนาการเมืองของลัทธิชาตินิยมการเมืองของจักรวรรดินิยม เป็นต้น

ร. 634 สัมมนาปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมืองสำหรับศตวรรษที่ 21
PO.634 Seminar on Philosophy, Political Philosophy and Political Theory for the 21st Century
3 หน่วยกิต
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาปรัชญาการเมือง ที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างความเป็นปรัชญากับความเป็นทฤษฎีของปรัชญาการเมือง กับวิธีวิทยาอย่างประวัติความคิดทางการเมืองในการศึกษาปรัชญาการเมือง ตลอดจนศึกษาถึงความจำเป็นและการดำรงอยู่ของปรัชญาการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะสัมพันธ์กับคำถามแห่งยุคสมัย เช่น ปัญหาความอยู่รอดของมนุษย์ นโยบายทางพันธุ์วิศวกรรมศาสตร์ การจดลิขสิทธิ์สิ่งมีชีวิต ฯลฯ ตลอดจน “คุณธรรม” ทางการเมืองแห่งอนาคต

ร. 635 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
PO. 635 Seminar on Selected Problems in Comparative Politics and Government
3 หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาเฉพาะที่คัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือที่ได้รับ ความสนใจกันในแวดวงการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เช่น พัฒนาการของรัฐชาติ ความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ฯลฯ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ และยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ร. 636 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองของภูมิภาคต่าง ๆ
PO.636 Seminar on Problems in Politics and Government of Specific Areas
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองของแต่ละภูมิภาคในโลก ตามความสนใจ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ผู้สอน โดยจะให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาร่วมและประเด็นปัญหาเฉพาะภูมิภาคนั้น เช่น การก่อตัวและพัฒนาการของรัฐ-ชาติสมัยใหม่ กระบวนการทำให้ทันสมัยบทบาทของรัฐ ฯลฯ

ร. 637 สัมมนาเรื่องการเกิด พัฒนาการ และการเปลี่ยนของรัฐชาติสมัยใหม่
PO.637 Seminar on the Emergence , Development and Change of Modern Nation-States
3 หน่วยกิต
ศึกษาการก่อเกิดของรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจเส้นทางพัฒนาการที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นแบบต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันตก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนีและสหรัฐอเมริกา กับรัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำรงอยู่ในฐานะครอบงำของรัฐที่เกิดก่อน เช่น รัฐในเอเชียและอาฟริกา และศึกษาการแปรเปลี่ยนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของจินตนาการเรื่องรัฐและชาติในมิติต่าง ๆ

 

สาขาการระหว่างประเทศและการทูต

 

ร. 642 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางการทูตและการกงสุล
PO.642 Diplomatic and Consular Laws and Practices
3 หน่วยกิต
ศึกษาโดยพิสดารถึงกฎหมายในทางการทูตที่เป็นจารีตประเพณีและลายลักษณ์อักษรที่มาของขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ใช้ในทางการทูต วิวัฒนาการของการทูต ตำแหน่งของบุคคลในคณะทูต การเริ่มต้นการสิ้นสุดอำนาจและหน้าที่ เอกสิทธิและความคุ้มกัน ตลอดจนเรื่องการกงสุล โดยเน้นอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 รวมทั้งการทูตที่กระทำการโดยประมุขแห่งรัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่กระทำกันในองค์การระหว่างประเทศด้วย

ร. 643 สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
PO.643 Seminar of Foreign Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรูปแบบ หลักการ ขั้นตอนกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ บุคคล และองค์การ หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนกำหนดนโยบายต่างประเทศ วิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศในเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ

ร. 644 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
PO.644 Seminar on Foreign Policies of the Superpowers
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ โดยพิจารณาการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยกันเองและความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ภายนอก เน้นศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ระบบดุลแห่งอำนาจ การแข่งขันทางด้านอาวุธและอื่น ๆ และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อนโยบาย และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ

ร. 645 สัมมนานโยบายต่างประเทศของจีน
PO.645 Seminar on Foreign Policy of the People’s Republic of China
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจ สังคม ผู้นำ ตลอดจนสถานการณ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของจีนที่มีต่อกลุ่มประเทศมหาอำนาจ และภูมิภาคต่าง ๆ

ร. 646 สัมมนานโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
PO.646 Seminar on Foreign Policy of Federal Republic of Russia
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์การวางและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้โดยเลือกปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียมาสัมมนาอย่างละเอียด โดยให้แนวการศึกษาการวางนโยบายต่างประเทศเป็นหลัก

ร. 647 สัมมนานโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
PO. 647 Seminar on Foreign Policy of the United States of America
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้โดยเลือกนำประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับบางประเทศมาสัมมนาอย่างเจาะลึก

ร. 648 สัมมนานโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
PO.648 Seminar on Foreign Policy of Japan
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นที่ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น เช่น ผู้นำสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินนโยบายและการเปลี่ยนแปลง นโยบายต่างประเทศที่สำคัญของญี่ปุ่นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงที่มีต่อประเทศมหาอำนาจและต่อประเทศในเอเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ร. 652 สัมมนานโยบายต่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO.652 Seminar on Foreign Policies of Southeast Asia Countries
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอำนาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผู้นำของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้

ร. 653 สัมมนานโยบายต่างประเทศของชาติในเอเชียใต้
PO.653 Seminar on Foreign Policies of South Asia Countries
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอำนาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผู้นำของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้

ร. 654 สัมมนานโยบายต่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก
PO.654 Seminar on Foreign Policies of East Asia Countries
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอำนาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผู้นำของประเทศกลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้

ร. 655 สัมมนานโยบายต่างประเทศของชาติในตะวันออกกลาง
PO.655 Seminar on Foreign Policies of Middle East Countries
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอำนาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศผู้นำของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้

ร. 662 สัมมนาการทูตพหุภาคีและความร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศ
PO.662 Seminar on Multilateral Diplomacy and Cooperation in international Organization
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวทางการดำเนินการทูตพหุภาคีในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian) และสหประชาชาติ (UN) และ อื่น ๆ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุข้อตกลงพหุภาคี ตลอดจนลักษณะของความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศ

ร. 663 สัมมนาปัญหาข้ามชาติและบทบาทองค์กรข้ามชาติ
PO.663 Seminar on Transnational Issues and the Roles of Transnational Organization
3 หน่วยกิต
ศึกษาปัญหาข้ามชาติ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และอื่น ๆ รวมทั้งบทบาทและความสำคัญขององค์การข้ามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและนอกกฎหมาย เช่น บรรษัทข้ามชาติและขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรเหล่านี้ และ ศึกษาบทบาท อิทธิพลและปัญหาที่บรรษัทข้ามชาติก่อให้แก่รัฐบาลของประเทศดังกล่าว เช่น ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการขัดแย้งเรื่องการลงทุน การเคลื่อนย้ายทุน การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดวิชาการ ตลอดจนวิธีการที่บรรษัทเหล่านี้ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน รวมทั้ง การดำเนินการและเครือข่ายของขบวนการก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21

ร. 664 สัมมนาความมั่นคงระหว่างประเทศ
PO.664 Seminar on International Security
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเรื่องพลังอำนาจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมถึงทฤษฎียุทธศาสตร์และการวัดความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ

 

สาขาบริหารรัฐกิจ


ร. 672 สัมมนาการจัดการผลงาน
PO.672 Seminar on Performance Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวความคิด หลักการ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย ทั้งผลงานในระดับองค์การ กลุ่มและบุคคล และศึกษาหลักการ กลยุทธ์และวิธีการออกแบบระบบเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนรูปแบบพิเศษ

ร. 673 การบริหารและการประเมินผลโครงการ
PO.673 Project Management and Evaluation
3 หน่วยกิต
ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบนโยบายภาครัฐ และความแตกต่างในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเป้าหมายสำหรับนโยบายทางสังคมและทางธุรกิจของภาคเอกชนตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเลือกนโยบาย/โครงการต่างๆ

ร. 674 การบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
PO.674 Local Government Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาบทบาททางด้านการบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่น และความจำเป็นในการเพิ่ม ศักยภาพทางการบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจและบริบททางการเมืองการบริหารใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และระบบเศรษฐกิจยุคไร้พรมแดน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการองค์การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ ทั้งในด้านการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะ การบริหารงบประมาณ การประเมินผลงาน เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม

ร. 675 การจัดการงานเมือง
PO.675 Urban Affairs Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างมีระบบและมีการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเมือง บทบาทของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง รวมทั้งศึกษาแนวทางและทักษะการบริหารจัดการเมืองในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การจัดการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การบริหารจัดการบริการสาธารณะทางสังคมในเขตเมือง การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง และการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง

ร. 676 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
PO.676 Organization Theories and Design
3 หน่วยกิต
ศึกษาองค์การและการบริหารจัดการองค์การ เรียนรู้ถึงทฤษฎี และแนวความคิดที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจองค์การในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ และสามารถนำเสนอทางเลือกเพื่อการตัดสินใจปัญหาองค์การ และศึกษาถึงการจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้ง และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการในองค์การ วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบองค์การ ตลอดจนกระบวนการทำงานในการทำงาน พฤติกรรมของกลุ่มและกระบวนการของทีม การสร้างทีมงาน บทบาทของผู้นำ และการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การให้มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ร. 677 การบริหารเชิงกลยุทธ์
PO.677 Strategic Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การกำหนด กลยุทธ์ที่เหมาะสม การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ร. 678 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารรัฐกิจ
PO.678 Public Law for Pubic Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติ และกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ตลอดจน กฎหมายแรงงาน และภาษี อันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐหรือสาธารณกิจ เพื่อให้ผู้บริหารมีโลกทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทใหม่ของการปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ร. 679 การเงินและการบัญชีสำหรับการบริหารรัฐกิจ
PO.679 Finance and Accounting for Public Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาการเงินและการบัญชีในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการบริหารจัดการสาธารณะโดยมุ่งสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ เพื่อให้นักบริหารภาคสาธารณะยุคใหม่ สามารถตัดสินใจได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ร. 682 การจัดการสารสนเทศสำหรับการบริหารรัฐกิจ
PO.682 Management Information Systems for Public Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมีประสิทธิภาพและความได้เปรียบขององค์การในการแข่งขัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการภาครัฐซึ่งรวมถึง Electronic Government

ร. 683 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง
PO.683 Seminar on Advanced Human Resource Development
3 หน่วยกิต
ศึกษาปรัชญา แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งเชิงมหภาคและจุลภาค เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และตัวแบบใหม่ ๆ ของการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล โดยเน้นความทันสมัยของเนื้อหาวิชาและแนวทางปฏิบัติจากทั่วโลก

ร. 684 สัมมนาเทคนิคการบริหารชั้นสูง
PO.684 Seminar on Advanced Management Technique
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวความคิด หลักการและเทคนิคการบริหารจัดการที่ทันสมัย อันนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของงานและการบริการ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ระบบมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการศึกษาเชิงสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร. 685 สัมมนาการบริหารค่าตอบแทน
PO.685 Seminar on Compensation Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาความสำคัญ แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบระบบการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการในการทำงานรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การชั้นนำในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร. 685 สัมมนาการบริหารค่าตอบแทน
PO.685 Seminar on Compensation Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาความสำคัญ แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบระบบการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการในการทำงานรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การชั้นนำในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร. 686 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
PO.686 Seminar on Environmental Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ศึกษากลไกในการป้องกัน การควบคุม และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้การจูงใจ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางการเมืองและสังคม โดยใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งในการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยที่เป็น current issues เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์

ร. 687 สัมมนาการจัดการระหว่างวัฒนธรรม
PO.687 Seminar on Intercultural Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม โดยศึกษาบริบทพื้นฐานของการจัดการระหว่างวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการจัดการระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการวิเคราะห์ระหว่างวัฒนธรรม

ร. 692 สัมมนาการจัดการสาธารณะในประชาคมโลก
PO.692 Seminar on Global Public Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาการจัดการสาธารณะของประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั่วโลก โดยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสาธารณะของประเทศที่ศึกษา ทั้งนี้ให้ความสนใจต่อลักษณะเฉพาะของการจัดการสาธารณะของประเทศนั้น ๆ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อประเด็นที่เป็นกระแสของการจัดการสาธารณะทั่วโลก

 

วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะเรื่อง

 

สาขาการปกครอง

 

ร. 701 การศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะเรื่องทางการเมืองการปกครอง
PO.701 Independent Study in Government and Politics
3 หน่วยกิต
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทางการเมืองแดละการปกครอง ในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนใจ ภายใต้การแนะนำ ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเมือง การปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

สาขาการระหว่างประเทศและการทูต

 

ร. 704 การศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะเรื่องทางการระหว่างประเทศและการทูต
PO.704 Independent Study in International Relations
3 หน่วยกิต
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทางการระหว่างประเทศและการทูต ในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนำ ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการระหว่างประเทศและการทูต

 

สาขาบริหารรัฐกิจ

 

ร. 707 การศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะเรื่องทางบริหารรัฐกิจ
PO.707 Independent Study in Public Administration
3 หน่วยกิต
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทางบริหารรัฐกิจ ในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนำ ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านบริหารรัฐกิจ

 

วิทยานิพนธ์

 

ร. 800 วิทยานิพนธ์
PO. 800 Thesis
12 หน่วยกิต