Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ภาคนิพนธ์ของนักศึกษา EPA รุ่นที่ 18

 

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
เรื่อง
1 น.ส.เมตตา ทับทิม ทัศนคติของนักการเมือง ข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น ต่อการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 น.ส.เพ็ญรุ่ง บุญมา การปรับองค์กรและทิศทางการบริหารงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังเกิดภาวะวิกฤติปี 2540-2550
3 นางอัญชลี ศุภโชคบรรดาล การเข้าสู่ระบบการประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย :กรณีศึกษา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
4 นางเปรมฤดี ธรรมฤาชุ คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกลุ่มงานพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
5 นายภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการธนาคารประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารออมสินสาขาพหลโยธิน (สำนักงานใหญ่)
6 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ทัศนคติเกี่ยวกับการนำ KPI มาใช้ในการประเมินผลงานภาครัฐกรณีศึกษา : กรมทางหลวง
7 น.ส.ทรรศนีย์ รณะนันทน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ การติดตั้งก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV)
8 น.ส.พิไลลักษณ์ วิชิรานนท์ การกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ของเทศบาลนครราชสีมา
9 พันเอกวุฒิศักดิ์ กุลภักดี ความพึงพอใจของหน่วยรับการสนับสนุนจากกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
10 นางวงเดือน สุขรื่น ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จในการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป SAP มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานภาควิชา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
11 นาวาเอกหญิงชมฤดี ชุตาภา ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
12 พันโทหญิงแก้วใจ ผดุงทรง การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม : ศึกษากรณีกองทัพบก
13 พันเอกหญิงจุฑามาศ กมลรัตน์ ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ : กรณีศึกษากรมสารบรรณทหารบก
14 นาวาตรีธีรพงศ์ กระจ่างเนตร กองทัพเรือกับการเรียนรู้
15 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม (ภายใต้การกำกับดูแลของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
16 นายพิชัย เอื้อกิจขจร บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
17 นายอารีวัฒน์ นวลปานวรชาติ การศึกษาปัญหาการระงับข้อพิพาทคดีแพ่งโดยวิธีการไกล่เกลี่ย (ศาลจังหวัดมีนบุรี)
18 นายสานิตย์ นาควัชระ กลไกของรัฐที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน
19 นาวาโทปณิธิ ทองเจือ คุณภาพชีวิตการทำงานข้าราชการชั้นประทวน : กรณีศึกษากรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม
20 นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ การประสานงานเครือข่ายการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร
21 นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม
22 นางรัตนา รัตนะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย : กรณีศึกษาโครงการกรุงไทยยุววาณิช
23 นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล ความสำเร็จของระบบการควบคุมภายในขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
24 นางบุปผา ถิราติ นโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
25 นายสรรชัย ภัทรวิหค ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
26 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติ : ปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
27 นางศิริภรณ์ งามรุ่งเรืองกิจ การนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต
28 นางสมศรี เพิงผา การดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการเตรียมการรองรับการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
29 นางนิโลบล แวววับศรี การรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
30 นายสุชาติ แสงอุไร การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ (MoU) กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
31 นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ปัจจัย ปัญหา อุปสรรคในการตรวจแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ศึกษาเฉพาะ กลุ่มงานสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 กับพื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร
32 นายอนุพร กล่อมเกลา บทบาทของรัฐบาลในการจัดการธุรกิจหวยใต้ดินเพื่อนำรายได้คืนสู่สังคม : กรณีศึกษาจัดสรรรายได้จากการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
33 พ.ต.อ.ไพศาล เชื้อรอต การพัฒนาระบบงานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาล
34 น.ส.สายพิรุณ ปวนะฤทธิ์ การเกษียณอายุก่อนกำหนด ของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
35 น.ส.อัจฉรา พรหมกระแสร์ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมือง : ศึกษากรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
36 นางจุฑามนัส เกิดอุดม การนำแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อวัดผลการทำงานในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน
37 น.ส.สมธีราภ์ พรมศิริ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
38 น.ส.นงนุช เงินประยูร ความพึงพอใจของผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการบริการของโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จ.ราชบุรี
39 น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
40 นายทนงศักดิ์ เหล่าพิลา ผลสำเร็จของการแปรรูปองค์กรภาครัฐไปเป็นองค์กรอิสระ : กรณีศึกษา กรมการประกันภัย
41 นายเปรมกมล ทินกร ณ อยุธยา คุณธรรมและจริยธรรมของทนายความ กรณีศึกษาคดีที่ถูกร้องเรียน
42 นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ การพัฒนาระบบสมรรถนะในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การภาครัฐ: กรณีศึกษา สำนักงานศาลปกครอง
43 นายสุภัทร แสงสายัณห์ ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีจำนอง
44 นายนภดล สีตะปะดล แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการบริหาร (รวบรวม) ทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
45 นางเสาวลักษณ์ บัวทอง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : ศึกษาความเป็นมา กระบวนการและปัญหาในการบริหารจัดการ
46 นายถิรวัฒน์ ฤกษ์ศิริรัตน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส
47 น.ส.สายฝน แซมเพชร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามใบกำกับภาษีปลอม : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
48 น.ส.วรรณา จีรุพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีแก๊สโซฮอล์
49 นายเจษฎา จันทรประภา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท้วมของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผู้บริหารระดับต้น - กลาง ของสำนักการระบายน้ำ
50 นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว การบริหารจัดการคุณภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
51 นายภักดี ศรีสวัสดิ์ การบริหารการจัดการตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง ศึกษาเฉพาะกรณี ตลาดสนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
52 น.ส.สุรีย์ ขวัญบัว ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานภายใต้แผนกลยุทธ์ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
53 นายปรีชา มีชำนาญ ปัจจัยต่อความสำเร็จโครงการวางระบบท่อซิตี้ก๊าซ กรณีศึกษาเส้นทางสุวรรณภูมิ - มักกะสัน - รังสิต
54 นางรพีพรรณ บุญทอง มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีน้ำมันแก๊สโซฮอล์
55 น.ส.วชารี เจริญสัมฤทธิ์ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ในปีงบประมาณ 2549
56 นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 กรณีศึกษาพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
57 พันเอกพีรวัชฌ แสงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
58 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ พระราชบัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2549 กรณีศึกษา ปัญหา และกระบวนการมีส่วนร่วม
59 นายจรัส บัวขาว ความสำเร็จในการให้บริการเยี่ยมญาติแบบ one stop service กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษธนบุรี
60 นายนพดล สิงห์ทอง แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตกับผลกระทบด้านการป้องกันทรัพย์สินของนายจ้าง : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวที่เป็นแม่บ้าน
61 นายไชยเจริญ โคตรสมบัติ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีศึกษา : เขตบางรัก
62 น.ส.อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ การลาออกของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
63 นายสุธน ศรีดารณพ การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการกระทรวงการคลังต่อการบริหารจัดการระบบงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
64 นายกังวาน บุบผาคำ ปัจจัยที่มีผลในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังป่วยภายใต้กระแสเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
65 นายสมพงษ์ สุนทรธรรม ปัญหาและอุปสรรคต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
66 น.ส.ภิรมย์พร อินพุ่ม แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
67 นางวลัยพร โลหะประภากุล การนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา หน่วยงานสนับสนุนคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล