Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ภาคนิพนธ์ของนักศึกษา EPA รุ่นที่ 9

 

ลำดับ
ผู้จัดทำ
เรื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายไพฑูรย์ ภัทรประเสริฐ "การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
: ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 38"
ผศ.ยุวดี
2. นายบุญส่ง มาลิเสน "การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ
(BANGKOK AREA CONTROL ENTRE)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"
รศ.สมชัย
3. ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร "ทัศนคติของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานที่สังกัดท่าอากาศยานกรุงเทพ"
ผศ.ดร.สุพิณ
4. นายชยากร อักษรมัต "การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย"
ผศ.ดร.สุพิณ
5. นายสมเกียรติ มานะธัญญา "ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต
ศึกษาเฉพาะกรณี : สมาชิกสภาเขตธนบุรี
รศ.ดร.สายทิพย์
6. นางสาวอวยพร โตกระแสร์ "การบริหารงบประมาณในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ :
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมตรวจบัญชีสกรณ์"
รศ.สร้อยตระกูล
7. นางเพียงฤทัย วงษ์ประเสริฐ "การศึกษากลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
: ศึกษากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"
ดร.จิรวรรณ
8. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ "ปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ"
รศ.ดร.สายทิพย์
9. นายสมผุส กาญจโนมัย "ทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540"
รศ.ดร.สายทิพย์
10. พ.อ.พจงเจตน์ มีปิ่น "กระบวนการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก :
ศึกษากรณีการสร้างระบบการสื่อสารเพื่อการควบคุมบังคับบัญชา C4I"
รศ.ดร.พัชรี
11. นายภีม ธงสันติ "ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระของสถาบันศาลยุติธรรมไทย" รศ.ดร.พัชรี
12. นายพัลลภ มังกรชัย "การปรับโครงสร้างลักษณะกลุ่มธุรกิจ ศึกษากรณี :
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย"
รศ. สมชัย
13. นายไชยยา เมธานิเวศน์ "บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ในการพัฒนาการเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม"
รศ.สมชัย
14. นางพรรัตน์ วงศ์ชัยสุวรรณ "ปัญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีในภาคการเกษตร :
ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี"
รศ.ไตรรัตน์
15. นางสาวศิริกัญญา
ศรีเสาวลักษณ์
"บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ"
ผศ.ยุวดี
16. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" ผศ.ดร.สุพิณ
17. นายนพดล พลเสน “บทบาทของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ในกระบวนนโยบาย :
ศึกษาเฉพาะกรณีไม้จากป่าสาละวิน”
รศ.ดร.พัชรี
19. นายประทิน ทิพรังศรี "ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีพนักงานกองวิศวกรรม
ระบบติดตามอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"
รศ.ไตรรัตน์
20. ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ วงศ์อนุสรณ์ "การแพร่กระจายของสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กับนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามของภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณ
ีกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
รศ.ดร.พัชรี
21. นางรชนีกร หลิมวงศ์ "นโยบายการเปิดเสรีการค้าบริการ
กับการควบคุมอาชีพคนต่างด้าวในประเทศไทย"
รศ.สร้อยตระกูล
22. นางดารวัลย์ อาสภวิริยะ "การจัดทำงบประมาณของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณ
ีการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2539-2541
ของเทศบาลเมืองชลบุรี"
รศ.ไตรรัตน์
23. นายเอนก หุตังคบดี "ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร"
รศ.ดร.พัชรี
24. นายทรงอภิรัชต์ สิงโต "ผลกระทบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 40 ที่มีต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5"
ดร.จิรวรรณ
25. นายยุคล เลิศสำราญพินิจ "การปรับเปลี่ยนระบบบริหาร (Reengineering)
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)"
รศ.สมชัย
26. นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ "ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน" ผศ.ดร.สุพิณ
27. นายสุรชัย สว่างวงศ์ "การใช้แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาตรีเพชรและสาขาเฉลิมนคร ในไตรมาศ 1 และ 2 ปี 2541"
ผศ.ยุวดี
28. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์การ :
ศึกษากรณีสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
ผศ.ดร.สุพิณ
29. น.ส.บุษบา ธรรมรักษ์ "สมรรถนะของเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
ดร.อรทัย
30. น.ส.ศิวพร ญาณวิทยากุล "ประชาสังคมเมือง กับ จส.100" รศ.ดร.พัชรี
31. พันเอกสุรจิตต์ วิจารณ์ "โครงสร้างกองบัญชาการทหารสูงสุดในทศวรรษหน้า" รศ.ดร.พัชรี
32. นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำ /
ปรับแผนวิสาหกิจขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ปีงบประมาณ 2543-2544"
รศ.ไตรรัตน์
33. ม.ร.ว.เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริตามแนวทฤษฎีใหม่ :
ศึกษากรณีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา"
รศ.ไตรรัตน์
34. นายสุพล พันธุมโน "การปรับปรุงการคัดเลือกผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมไทย" ดร.จิรวรรณ
35. นายดุสิต เทภาสิต์ "การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ"
รศ.สร้อยตระกูล
36. นางอังคณา รักตระกูลธรรม "การประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.)
ในเขต 9 ปีงบประมาณ 2540"
ผศ. ยุวดี
37. นายวิศาล พันธุมะผล "การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรภาคเอกชนเปรียบเทียบ
กับภาครัฐ : ศึกษากรณีบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด
รศ.สมชัย
38. น.ส.สุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ :
ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการระบบระบายน้ำ
และถนนเลียบคลองช่องนนทรีของกรุงเทพมหานคร"
รศ. ไตรรัตน์
39. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ "ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ" รศ.สมชัย
40. นางมารินา เลิศสุรพิบูล "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ :
ศึกษาเฉพาะกรณีการกำหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วงปี 2534-2538"
รศ.ดร.สุรชัย
41. น.ส.มณีนาฎ ธนาทวีวัฒน์ "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติ :
ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)"
รศ.สมชัย
42. นายวิบูลย์ คำพันธ์ "ผลสำเร็จของการพัฒนา (ชุมชน) โดยกระบวนการของชุมชน :
กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา ในจังหวัดระยอง
ผศ.ดร.สุพิณ
43. นางเมธินี จิตติชานนท์ "การสรรหาและคัดเลือกพนักงานของสำนักงานประกันสังคม" ดร.จิรวรรณ
44. เรืออากาศตรีอาวุธ ฤทธิ์อาจ "แนวทางการจัดการปริมาณการจราจรทางอากาศ
ระหว่างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)
รศ.ไตรรัตน์
45. ว่าที่ ร.ต.วินัย ชาคริยานุโยค "แนวคิดและวิธีการทำงานของบริษัทที่ปรึกษา
ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ"
ผศ.ดร.สุพิณ
46. นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร “การกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขา :
ศึกษากรณีนโยบายกรมการปกครอง”
รศ.ดร.พัชรี
47. นางฉัตรทอง โชติกโสภณ “ปัจจัยที่มีผลในการให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม :
ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง”
รศ.ไตรรัตน์
48. พ.ต.ท.สุพจน์ บุญมา “สภาพปัญหาอันเกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบาย
การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม”
รศ.ไตรรัตน์
49. นายบัณฑิต ว่องธวัชชัย "การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ของกรมสรรพากร
ศึกษาเฉพาะกรณี : การดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร"
ผศ.ดร.สุพิณ
50. นายวีรพล ดวงสูงเนิน "ปัญหาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพกรมประชาสัมพันธ์"
รศ.ดร.พัชรี
51. พ.อ.โยธิน รื่นบรรเทิง "การปรับปรุงโครงสร้างระบบกำลังสำรองของกองทัพบก" รศ.สร้อยตระกูล
53. พ.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ "การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเลขานุการกองทัพบก" รศ.ดร.พัชรี
54. นายอำนวย ศรีพูนสุข "ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ศึกษาเฉพาะกรณีการนำโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ค่าจ้างใหม่ตามมาตรฐานของเอกชนมาใช้"
ดร.จิรวรรณ
55. พ.ต.ท.ภคภณ ลิมอักษร "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม :
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ"
ผศ.โสภารัตน์
56. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ "ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์"
ดร.จิรวรรณ
57. พ.ต.ท.มนตรี ตันเสรีสกุล "การจัดการความขัดแย้งในปัญหาการถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์
ของราษฎรในโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
รศ.ดร.พัชรี
58. นายกรีฑา มาฆะสวัสดิ์ "การสร้างเครือข่ายนโยบายการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มโสเภณีจังหวัดสมุทรสาคร :
ศึกษากรณีโครงการอาสาสมัครเพื่อนหญิง (อสญ.)
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ.2538-2540"
รศ.ดร.พัชรี
59. นางปรารถนา หัสมินทร์ "ปัจจัยในการกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2536"
รศ.ดร.สุรชัย
60. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อิสโรภาส "ระบบงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :
ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจัดทำงบประมาณ"
รศ.ไตรรัตน์
61 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ "บทบาทของผู้นำทางการเมือง
กับความขัดแย้งจากนโยบายสาธารณะ :
ศึกษาเฉพาะกรณี นายสุรินทร์ มาศดิตถ์
ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วงปี 2519"
รศ.ดร.ชัยวัฒน์
62 น.ส.ฉลวย ใหญ่สวัสดิ์วงษ์ "ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจจังหวัดเลย พ.ศ.2537-2541"
รศ.ดร.พัชรี
63 นายสุรชาติ วิสุทธิรัตน์โสภณ "การบริหารการกำกับควบคุมและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี : ธนาคารไทยพาณิชย์ไทย"
ผศ.ดร.สุพิณ
64 พ.อ.อภิชัย หงษ์ทอง "โครงสร้างกองทัพบกในทศวรรษหน้า" รศ.สร้อยตระกูล