Direk 's talk Direk 's talk
 
"ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ"

20 กันยายน 2560

"ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ"
      ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ได้จัดงาน “Direk’s Talk: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.45 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ท่าพระจันทร์ โดยเป็นงานเสวนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ไฮไลท์ของงานในช่วงเช้า ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาแสดงปาฐกถา
เรื่อง “การเมืองไทยกับสังคม 4.0” โดยเป็นบทวิเคราะห์สังคมการเมืองที่ฉายภาพให้เห็นพัฒนาการของสังคมและการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลานภายใต้ความขัดแย้งที่ดำเนินยืดเยื้อมากว่า 1 ทศวรรษ โดยปาฐกถาดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการและสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ
            ขณะที่ในส่วนของเวทีเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการแบ่งการเสวนาออกเป็น 3 ช่วง
ตามสาขาวิชา ได้แก่ ได้แก่ในช่วงเช้า เป็นการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์จากสาขาวิชาการระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย 3 ท่าน คือ 1) ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “แสนยานุภาพทางทหารและบทบาทของกองทัพจีน
ในกิจการระหว่างประเทศ”  2) รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียในโครงสร้างอำนาจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป” และ 3) ผศ.จิตติภัทร พูนขำ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ “ไทย-รัสเซีย” ปริทัศน์: สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย” โดยมี อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
            การเสวนาในช่วงบ่าย ซึ่งมี 2 เวที เริ่มด้วยการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์จากสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ โดยมีอาจารย์
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย 4 ท่าน คือ 1) ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
2) รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 กับการดำเนินงานของ
ประเทศไทย” 3) รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่
กำหนดจากตารางเงือนไขระดับของการจัดการภัยพิบัติ” และ 4) ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การบริหารคนเก่ง: แนวคิด
ในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย” โดยมี ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมข เป็นผู้ดำเนินรายการ
            ส่วนเวทีสุดท้าย เป็นการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์จากสาขาวิชาการปกครอง ในช่วงนี้มีอาจารย์ผู้นำเสนอ
ผลงานวิจัย 3 ท่าน  1) ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อนแย้ง
ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย  2) ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับ
การรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม” และ 3) ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “นอกเมืองไม่นอก
การเมือง: พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย พ.ศ.2545-2554” โดยมี ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกการเสวนาย้อนหลังได้ที่
 
ปาฐกถา "การเมืองไทย กับสังคม 4.0" โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/1998514927045119/?hc_ref=ARQ0rWGEdbRTv33vUpxrQQq8SR7TbSnQbv6QUq2nBQRNvh1XAZIOlFOaA4hJ-A9OE34
 
Panel 1: สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/1998544567042155/?hc_ref=ARTJ0O-0au3ZRuPUUJAMSmJC8Cw6bDaa3nmu9TmHda1PwUdsXTqP3HafblRXLahvfug
 
Panel 2: สาขาบริหารรัฐกิจ
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/1998610570368888/?hc_ref=ARRPOvmIxOULqzkJJt-D3JEP29L0reVg4Ovo_yeFSkMDW3HMgnD4UJATCrWmGhdjwzc
 
Panel 3: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/1998649443698334/?hc_ref=ARR7U1V3CGrsWmFjo4aJHmiCaOpcWpVuL-yr_rx2G-YbXJ0_XKmOYo0TqDCnG9hBcN8
 

     

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
"Reimaging Thailand: ฟื้นฟู ปูฐาน ทะยานเดิน"
งานวิจัย “ข้ามชาติ” กับ งานวิจัยเชิง “บูรณาการ”
“การวิจัย: จากการแสวงหาองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์”
"การวิจัย คืออะไร?"
“รู้จักศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม”
 

จำนวนคนอ่าน 2429 คน จำนวนคนโหวต 2 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555