ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

22 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ทุนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     * งบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์

          ทุนอุดหนุนการวิจัย

        ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์นักวิจัย (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี)  รายละเอียดเพิ่มเติม   ...New...

        ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

          เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ

        การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย (ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     * งบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี)  รายละเอียดเพิ่มเติม   ...New...

        ทุนวิจัยทั่วไป (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี)  รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนวิจัยสถาบัน (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี)  รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัยหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม

        ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี) รายละเอียดเพิ่มเติม


******************************************************************************************************************************************************** 

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     * ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ของทุกปี)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ของทุกปี)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ของทุกปี)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะเวลาไม่แน่นอน)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (ระยะเวลาไม่แน่นอน)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียม (ระยะเวลาไม่แน่นอน)

        ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ของทุกปี)
 
     * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

        ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ)

        ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี)

        ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี)

        ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี)

        ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี)

        ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี)
 
     * ทุนวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี)

     * ทุนวิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ทุกปีงบประมาณของธนาคาร (1 เมษายน - 31 มีนาคม))

     * ทุนสำนักงบประมาณ (ประกาศรับสมัครทุนเป็นครั้งคราว)

     * ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี)

 
*******************************************************************************************************************************************************
 
ติดต่อประสานงานศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์

- ท่าพระจันทร์: ชั้น 4  เจ้าหน้าที่ประสานงาน: คุณจิราวรรณ สวยเกษร และ คุณนิรินธร  มีทรัพย์นิคม โทร. 0-2613-2305  โทรสาร. 0-2226-5651
- ศูนย์รังสิต: ชั้น 5  เจ้าหน้าที่ประสานงาน: คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ และ คุณมิตตรี เลขะพันธุ์  โทร. 0-2696-5336
- E-mail address:   djc_center@yahoo.com
 

 

จำนวนคนอ่าน 1117 คน จำนวนคนโหวต 1 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555