Direk 's talk Direk 's talk
 
“รู้จักศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม”

โดย นิรินธร มีทรัพย์นิคม 8 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ

          ได้พักผ่อนช่วงวันหยุดปีใหม่กันหลายวัน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทุกท่านคงจะรู้สึกสดชื่น สดใส มีไฟ มีพลังเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันอย่างเต็มที่ และปีใหม่ มกราคม 2557 นี้ ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม เช่นเดียวกัน ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการของศูนย์ฯให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การให้บริการข้อมูลด้านการทำวิจัยผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของคอลัมน์ Direk's Talk นี้ ที่จะนำข้อมูลและสาระดีๆ มาฝากทุกท่านในทุกๆครั้ง และเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เริ่มทักทายกัน จึงอยากจะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม เพื่อให้ท่านรู้จักเรามากขึ้น และคอยติดตามกันเรื่อยไป

          นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เผชิญกับความยุ่งยากและความท้าทายหลายประการ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ในส่วนของการเมืองในประเทศนั้น สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งโครงสร้างอำนาจและสถาบันทางการเมืองต่างๆ ประชาชนมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเกิดขึ้นของตัวแสดงใหม่ๆในชุมชนระหว่างประเทศ ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ก็กำลังถูกทบทวนและปรับเปลี่ยนเพื่อขยายความสัมพันธ์ให้หนักแน่นมั่นคงมากขึ้น ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีนัยยะต่อประเทศไทย

          เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น ได้มีการตั้งคำถามต่อบทบาทและความสามารถของรัฐในการตอบสนองและปรับตัวภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมใหม่ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ได้ดำเนินการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชน ตอบโจทย์แก่สังคม ซึ่งจะมีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาศูนย์วิจัย(เดิม)เป็นศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม (Direk Jayanama Research Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานวิจัย สนับสนุนและส่งเสริม การผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของคณะ รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำหนังสือชุด (Book Series) และหนังสือมองไปข้างหน้า (Outlook) โดยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆทั้งในและนอกสถาบันมาร่วมเขียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศ
          นอกจากนี้ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ยังมีภารกิจในการจัดประชุม สัมมนา ระดมสมองเพื่อพัฒนางานวิจัย เพื่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย และเพื่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับสาธารณชน รวมทั้งการจัดสัมมนาหรือโครงการอบรมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ยังมีพันธกิจในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อเป็นมุมค้นคว้าสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และฐานข้อมูลการทำวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของคณะ ว่าแต่ละท่านได้มีผลงานวิจัยเรื่องอะไรบ้าง และจะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป

          ดังนั้น ทุกท่านที่เข้ามาท่องเว็บไซต์แห่งการวิจัยนี้ จะได้รับประโยชน์ ทั้งความรู้ นานาสาระเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการทำวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ อย่างแน่นอน 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
"ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ"
"Reimaging Thailand: ฟื้นฟู ปูฐาน ทะยานเดิน"
งานวิจัย “ข้ามชาติ” กับ งานวิจัยเชิง “บูรณาการ”
“การวิจัย: จากการแสวงหาองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์”
"การวิจัย คืออะไร?"
 

จำนวนคนอ่าน 1678 คน จำนวนคนโหวต 4 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555